Šri Matadži Nirmala Devi
Sachadža joga ir Baltijos turas

Daugiau informacijos Sachadža Joga svetainėje    

Gyvename tokiu metu, kada, turbūt, per visą dvasingumo istoriją nebuvo tiek daug įvairiausių guru, dvasinių mokytojų ir dvasinių praktikų, teorijų, metodų.... Kur bepasisuksi, net jau ir mūsų Lietuvėlėje pilna skelbimų, kad net akys raibsta. Sunku paprastam žmogui ir beatsirinkti, dar sunkiau, jei esi pas kelis mokytojus pabuvęs, jų teorijų paklausęs. Iš pirmo žvilgsnio, atrodo visi šneka panašiai: svarbu meilė, kolektyvumas, šviesa, vidinė stiprybė, Dievas yra vienas ir taip toliau... Atrodo, kad visi teisūs. Iš pirmo žvilgsnio Sachadža Joga gali pasirodyti dar viena tokia pati „joga" iš gausybės jogų sąrašo. Čia yra mokytojas, praktika, lekcijos, meditacija ir introspekcija. Bet Sachadža Joga yra absoliučiai nemokama. Ir svarbiausias dalykas, išskiriantis Sachadža Jogą, tai - SAVIREALIZACIJA.

Savirealizacija - arba vidinės švenčiausios žmogaus energijos Kundalini pažadinimas ir žmogaus transformacija, tapsmas žmogaus dvasine būtybe, Dvasia, mūsų esmių esmės Dvasios išgryninimas, realizacija, o kiekvienam žmogui atskirai - tai Savirealizacija. Kundalini energija, esanti kryžkaulyje, žmogaus tyro noro dėka pabunda ir, kildama, stuburo, centriniu kanalu viršugalvyje, momenėlio srityje susijungia su visur esančia Dieviška Energija. Kundalini energija prasimuša pro mūsų čakras ne visa, tik mažas jos pluoštelis, bet to mažo pluoštelio pakanka, kad mes taptume dvasiškai regintys. Jo pakanka, kad pajustume Realybę. Ką pradeda matyti dvasiškai regintys?!

Po Savirealizacijos kiekvienas savo delnais, kūnu, viršugalviu, kadangi per visą mūsų fizinį kūną yra išsidėsčiusios čakros ir jų projekcijos, gali pajusti vibracijas. Vibracijos - tai lyg dar vienas sensorinis pojūtis, kurio dėka jūs sužinote apie savo energetinį stovį. Jūs tampate guru paties savęs. Turėdami vibracijas, jūs gaunate tikrą žinojimą apie save ir aplinkinius. O svarbiausia, kiekvienam žmogui suteikiama galimybė būti REALYBĖJE - būti čia ir dabar, pažinti save, SAVO DVASIĄ. Pažinti save galima įvairiais būdais: atlikti daug testų, diskutuoti, analizuoti savo gyvenimo būdą, eiti pas psichologą ir taip toliau. Bet visas šis žinojimas yra išorinis. Aišku, visi atradimai gali būti teisingi arba ne. Taigi, jei proto pagalba bandai atsakyti <kas aš esu?>, bandai pažinti save - niekada negali būti tikras, ar iš tiesų eini teisinga linkme. Aišku, kai kurie žmonės gali pasakyti, jog yra be galo daug kelių, kad kiekvienas kelias veda link pažinimo. Bet kam klaidžioti, jei tau duodamas į rankas žibintas ir tu gali, jei tik nori, juo pasišviesti sau kelią.

Be to, dažnai mes giliai viduje žinome, kokie esame, kokias klaidas darome, bet nesugebame jų atsikratyti. Todėl, medituojant, kildama Kundalini valo mūsų energetinius centrus (čakras) ir mums spontaniškai, natūraliai išsisprendžia daugelis turėtų fizinių, psichinių, netgi buitinių problemų.

Sachadža Joga nereiškia, kad visi sachadža jogai yra tobuli, kad tampa po Savirealizacijos absoliučiai šventais. Tai būtų sakyti neteisinga. Jie yra REALIZUOTI žmonės - turintys JOGĄ, pažadintą Kundalini, lyg laikytų rankose žibintą, kuris jiems kiekvieną dieną, 24 valandas per parą teikia šviesą.

Kundalini energija yra pati švenčiausia ir tyriausia energija mumyse. Svarbiausia, JI yra MOTINIŠKA ENERGIJA, kurios vienintelis tikslas, kad mes pažintume save kaip Dvasią, kad mes pajustume savo Šaknis, kad būtume sujungti su TA ENERGIJA, KURI MUS SUKŪRĖ IR KURI ATLIEKA VISĄ GYVĄ DARBĄ KAIP ŽEMĖJE, TAIP IR VISOJE VISATOJE.

Medituojant pojūčiai pradžioje nėra stiprūs, bet, jeigu žmogus medituoja - pojūčiai stiprėja, jis gali aiškiau skirti, kas yra tiesa, o kas ne. Vėsios vibracijos sklinda nuo to, kas Dieviška ir tyra.

Gali kilti klausimas, kada visa tai prasidėjo? Kieno dėka mes taip paprastai galime gauti Kundalini pažadinimą?

Sachadža Jogos įkūrėja Šri Matadži Nirmala Devi ieškojo metodo, kuris padėtų žmogui tobulėti, atvertų jame tyras, Dieviškas žinias. Kaip rasti būdą, kuriuo žmogus galėtų tobulėti toje aplinkoje, kurioje gyvena, nepalikdamas šeimos, vaikų, artimųjų ar darbo, netapdamas atsiskyrėliu ar vienuoliu?Ir 1970 m. gegužės 5 d. Šri Matadži Nirmala Devi atvėrė septintą - tai yra Sahasraros čakrą Viratos (kosmoso, kolektyviniu) lygmeniu. Ji pati pasakoja, jog aiškiai pajuto - laukti daugiau nebegalima, Ji pasišalino prie vandenyno kranto, pasinėrė į giliausią meditaciją visą naktį, patekant saulei pajuto, kaip visa žemė aplink prisipildė Visur Esančios Dieviškos Meilės Energijos (Paramčaitanjos, Dieviškos Energijos Vibracijų), mūsų, žmonių aklumas toje šviesoje Ją tiesiog pribloškė. Nuo tada prasidėjo Sachadža Joga. Tik nuo tada tapo įmanoma žmonėms masiškai, vien tik tyro noro dėka gauti Savirealizaciją. Iki šiol Šri Matadži keliauja po pasaulį, nors Motinai jau virš 80 metų, žadindama žmonėms Kundalini energiją - duodama Savirealizaciją. Ji pravedė begalę viešų programų, pravedė ieškantiems galybę paskaitų.

Visos žinios Sachadža Jogoje yra nemokamos. Pati Šri Matadži Nirmala Devi niekada neėmė pinigų už paskaitas ir nė vienas sachadža jogas negali imti už tai pinigų. Šri Matadži Nirmala Devi sako, jog tai tas pats, kas mokėti dangui, žemei, lietui už tai, jog jie yra, mus maitina, rengia... Žmogus negali nusipirkti dvasingumo - jis turi tik savo tyro noro dėka augti savo dvasingume.

Šri Matadži Nirmala Devi jau yra garbaus amžiaus ir Sachadža Jogos platinimą perduoda sachadža jogams. Be to, kiekvieno žmogaus, kuris save vadina sachadža jogu, pareiga papasakoti apie savo įgytas žinias visiems norintiems ir ieškantiems. Todėl šią vasarą Lietuvos sachadža jogai kartu su Suomijos sachadža jogais rengia šių metų rugpjūčio mėnesį BALTIJOS TURĄ.

Turą per 4 šalis: Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją. Jo metu šių valstybių didžiuosiuose miestuose bus pasakojama apie Sachadža Jogos praktiką, mokoma medituoti, bus rengiami indiškos muzikos koncertai.

Lietuvoje programos vyks:

  • Klaipėdoje - rugpjūčio 1 dieną
  • Kaune - rugpjūčio 2 dieną
  • Vilniuje - rugpjūčio 3 dieną

Pabaltijo šalyse Sachadža Jogos turas vyks pirmą kartą. Dalyvaus muzikos grupė „Šanti" iš Lietuvos ir „Sahaj unlimited" iš Suomijos. Baltijos turas prasidės Lietuvoje ir keliaus per Latviją, Estiją ir pasibaigs Suomijoje. Lietuvoje programos vyks Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje. Lietuvos ir Suomijos sachadža jogai ruošiasi papasakoti apie Šri Matadži Nirmala Devi mokymą bei Jos sukurtą metodą masiškai pažadinti mumyse esančią subtiliausią ir švenčiausią energiją - Kundalini.

Baltijos turo tikslas - supažindinti žmones su Sachadža Jogos praktika, meditacija bei indiška muzika (ragos, bhadžanai, kavaliai).

Maloniai kviečiame visus norinčius apsilankyti programose ir gauti savo pirminį Savirealizacijos postūmį - Kundalini pažadinimą.

Kiekvienas norintis galės susipažinti su savo subtiliąja sistema praktiškai, per pojūčius. Taip pat galės pasiklausyti ansamblių „Šanti" (Lietuva) ir „Sahaj unlimited" (Suomija) atliekamos indiškos muzikos.

Visi Sachadža Jogos užsiėmimai ir programos - koncertai yra nemokami. Maloniai kviečiame.
Dėl tikslesnės programų vietos ir laiko sekite informaciją www.jogai.ten.lt/forumas.html ir skelbimus minėtuose miestuose.


Sachadža Joga svetainė
Sachadža jogo Si Džei svetainė
Kundalini joga svetainė
Filosofijos puslapis