Click here, if you want to read origin document in PDF format
(without corruption of Lithuanians)
Go to Adobe site to download
the newest version of Adobe Acrobat Reader

Meaning of English words

In English

Lietuviškai

Word: Nickname

Žodis: Pravardė

Meaning:
noun:
1. A descriptive name added to or replacing the actual name of a person, place, or thing.
2. A familiar or shortened form of a proper name.
verb tr.
1. To give a nickname to.
2. Archaic. To call by an incorrect name; misname.

Reikšmė:
daiktavardis: pravardė
1. aprašomasis žodis papildantis arba pakeičiantis asmens pavardę arba kokio daikto pavadinimą.
2. Mažybinė arba sutrumpinta asmens vardo ar pavardės forma.
veiksmažodis: pravardžiuoti
1. Pravardžiuoti, duoti pravardę.
2. Pasenusi reikšmė. Apsirikti, pašaukti (pavadinti) ne tuo vardu.

Example:
"Gang members now use monikers, or nicknames, so dependably that these pseudonyms can provide a reliable source of investigative information." Wilson, Craig R., What's in a name? Gang monikers., The FBI Law Enforcement Bulletin, 1 May 1997.

Pavyzdys:
"Gaujų nariai turi kitus vardus, arba pravardes, tokias pastovias, kad šie pseudonimai gali suteikti vertingos informacijos"
Wilson, Craig R., Ką slepia vardas? Nusikaltėlių pravardės., FTB Law Enforcement Bulletin, 1 May 1997.

[ Sentence:
Man is unhappy because he doesn't know he's happy. If anyone finds out he'll become happy at once. -Dostoyevsky ]

[ Publikacijos sentencija:
Žmogus nelaimingas, nes nežino, kad yra laimingas. Kas tai supranta, akimirksniu tampa laimingu. Dostojevskis".]


DICTIONARY:
Žodynėlis: LOGOGRAM - logograma
Žodynėlis: BAEDEKER - kelionės vadovas
Žodynėlis: GLABROUS - glotnus
Žodynėlis: CANTHUS - akių kamputis
Žodynėlis: BANE - mirties priežastis, mirtis
Anglų kalba: WIND - vėjas


Vartiklio naujienų puslapis
Global Lithuanian Net

 

Lithuanian Online E-zine Vartiklis
Lithuanian Bible pages