Lithuanian riddles

1. Ne medis, bet su lapais; ne drabužis, susiūtas; ne žmogus, bet viską pasakoja. (knyga)

1. It’s not a tree, but it has leaves; not a garment, but is sewn; not a person, but tells stories. (a book)

2. Pats nemato, bet kitam rodo. (akiniai)

2. Without being able to see, they show others. (glasses)

3. Šarangė, varangė, po suolu susirangė. (šuo)

3. Wiggle, waggle under the table. (dog)

4. Ežeras ant stalo, žvejai aplinkui. (dubuo su sriuba ir valgytojai)

4. A lake on the table, fishermen around. (bowl of soup and diners)

5. Pramušė ledą, rado sidabrą; pramušė sidabrą, rado auksą. (kiaušinis)

5. Break the ice, find silver; break the silver, find gold. (egg)

6. Vasarą molis, žiemą brolis. (krosnis)

6. In summer clay, in winter a brother. (fireplace)

7. Penki tvartai, vienos durys. (pirštinė)

7. Five stalls, one gate. (glove)

8. Be kirvio, be kirvelio; be grąžto, be grąžtelio; be medžio, be medelio – pastato tiltą. (šaltis)

8. Without an axe, without a drill, without wood – he makes a bridge. (Jack Frost)

9. Mįslių tėvas klane guli. (liežuvis)

9. The master of riddles lies in a puddle. (tongue)

10. Du ratai pagiryje stovi. (ausys)

10. Two wagon wheels stand at the edge of the bush. (ears)

11. Pilna trobelė baltų vištelių. (dantys)

11. A coop full of white chickens. (teeth)

12. Šonas šyla, šonas šąla; galva džiūsta, kojos pūsta. (durys)

12. One side cold, one side hot; head dries, feet rot. (door)

13. Pykšt pokšt ant lentos, kybur vybur ant tvoros. (skalbiniai)

13. Plink plonk on a bench, fling flung on a fence. (clothes set out in the sun to dry)

14. Akmens kojos, medžio liemuo, stiklo akys, šiaudų kepurė, ant tos kepurės senis sėdi ir pypkę rūko. (namai)

14. Feet of stone, waist of wood, glass eyes, straw hat – on which an old man sits smoking his pipe. (cottage with chimney)

15. Eina be kojų, muša be rankų. (laikrodis)

15. It goes without feet, it hits without hands. (clock)

16. Du bėga, du veja, du spokso, du riokso, vienuoliktas pliekia. (karvė)

16. Two lead, two follow, two stand around, the eleventh waves. (cow – 2 legs lead, 2 legs follow, 2 ears stand around: that’s six things so far; then there are four teats – that makes ten things ; the eleventh (the tale) waves back and forth to brush away flies).

17. Kiurza keverza visą lauką apkeverzojo. (akėčios)

17. Scritch scratch around the whole meadow. (harrow)

18. Aukso lenta praskilo, visas svietas sukilo. (saulė)

18. The golden panel gleams, the whole world arises. (people rising as the eastern sky starts to glow at dawn)

19. Be kojų, be rankų duris atidaro. (vėjas)

19. Without hands, without feet – it opens the door. (wind)

20. Be rankų be rankelių, be kirvio be kirvelio – namelius pastato. (paukštis)

20. Without hands, without an axe – she builds her abode. (bird)

21. Ką tik gimęs, jau samanotas. (grybas)

21. Barely born, already covered with moss. (mushroom)

22. Be lapų žaliuoja žiemą vasarėlę. (eglė, pušis, kadagys)

22. Even without leaves they are green in winter and summer. (coniferous trees)

23. Su medžiais lygus, niekad saulės nemato. (medžio šerdis)

23. As tall as a tree, but never sees the sun. (a tree’s heartwood)

24. Kad atsikeltų - dangų paremtų, kad prašnekėtų – daug pasakytų, kad rankas turėtų – vagį sugautų. (kelias)

24. If it stood on end, it would touch the sky; if it could talk, it would tell many tales; if it had hands, it could catch thieves. (highway)

Global Lithuanian Net main page
'Vartiklis' main page