Įvadas į Thelemą

Pagrindinis puslapis  >>>>

Religija, žinoma Thelemos vardu, įkurta 1904 metais anglų poeto, mago ir mistiko Alister Crowley (1875 – 1947), kuris yra laikomas pranašu. Tie, kurie seka Thelemos keliu, vadinami thelemitais.

Thelemitiški religiniai tekstai

Šventos Thelemos knygos yra dokumentai, kuriuos thelemitai laiko "įkvėptaisiais" Crowley tekstais. Jie formuoja Thelemitiško Švento Rašto kanoną. Pagrindinė jų – Liber Al vel Legis, sub figura CCXX, paprastai vadinama Įstatymo Knyga. Šios knygos turinys yra labai mįslingas. Jam išaiškinti Crowley parašė daug komentarų. Thelemitai privalo šią knygą interpretuoti patys, atsižvelgdami į Crowley komentarus ir kitus darbus, tačiau neapsiriboti vien savo asmeninėmis interpretacijomis.

Dar viena knyga, kuri sudaro reikšmingą Thelemitiško kanono dalį, bet neįtraukta į šventas Thelemos knygas techniniais sumetimais, yra Liber XXX Aerum vel Saeculi, sub figura CDXVIII arba "Regėjimas ir Balsas". I-Cyn ir Taro kaladė (daugiau mistinių iliustracijų knyga nei būrimo kortos), nors ir atsirado iki Thelemos įstatymo paskelbimo, taip pat laikomi sudėtine Thelemos kanono dalimi.

Thelemos teologija

Pamąstymai apie Thelemitišką teologiją visų pirma remiasi Alister Crowley darbais. Šie paaiškinimai neturi būti laikomi Įstatymo Knygos komentarais, taip pat Thelemitško tikėjimo išpažinimu. Anot teologinių Thelemos postulatų, gyvenimas yra dviejų kosminių principų sąveikos rezultatas: begalinio besiplečiančio unikalaus Erdvės – laiko kontinuumo ir atominio, individualiai išreikšto Išminties ir Gyvenimo principo. Šių principų tarpusavio sąveikoje atsiranda Sąmonės principas, valdantis egzistenciją. Įstatymo Knygoje dieviški principai yra personifikuojami senovės egiptietiška trejybe: Nuit, Begalinės Erdvės Deivė, Hadit, Sparnuota Šviesos Gyvatė ir Ra-Hoor-Khuit (Horas), Saulėtasis Sakalagalvis Kosmoso Dievas. Thelemitiškoje teologinėje sistemoje naudojamos įvairių kultūrų ir religijų pasaulėžiūros, kaip tam tikrų archetipų, dieviškų ir kosminių jėgų išraiška. Anot Thelemitiškos doktrinos, visos religijos yra grindžiamos universaliomis tiesomis ir lyginamoji religijotyra – svarbi disciplina daugeliui thelemitų.

Kas liečia individualios sielos koncepciją, Thelema seka tradicine hermetine doktrina apie tai, kad kiekvienas žmogus turi sielą arba "Šviesos kūną", kuris uždarytas "sluoksniuose", gaubiančiuose fizinį kūną. Manoma, kad kiekvienas individas turi asmeninį "Augoeides" arba Šventąjį Angelą Sargą, kurį galime laikyti tiek aukštesniuoju "aš", tiek atskira protinga dieviška apraiška.

Pomirtinio gyvenimo koncepcijoje gyvenimas laikomas kontinuumu, o mirtis – neatsiejama pilnatvės dalimi. Mirtingas gyvenimas miršta, kad būtų pratęstas. "Augoeides" yra nemirtingas ir nepavaldus gyvenimui ir mirčiai. Kaip ir budistinė doktrina, Thelema teigia, kad po fizinio kūno mirties "šviesos kūnas" pavaldus metempsichozei arba persikūnijimui. Per metempsichozės ciklus "šviesos kūnas" įgyja išmintį, sąmoningumą ir dvasinę jėgą, tačiau taip nutinka tiems, kurie paskiria savo gyvenimą dvasiniam augimui. Iš principo žmogaus likimas po mirties yra nulemtas jo Valios.

Thelema priima ciklinio žmogaus sąmonės išsivystymo idėją. Istorijoje kaitaliojasi eilė Eonų, kur kiekviename dominuoja sava pasaulėžiūros koncepcija ir sava išpirkimo ir dvasinio augimo sistema. Dabartinis Eonas vadinasi Horo Eonu. Prieš tai buvęs Ozyrio Eonas, o iki jo – Izidės Eonas. Izidės Eonas gyvavo neolito epochoje, kurios pasaulėžiūroje vyravo moterystės idėjos ir buvo reikalaujama ištikimybės Žemei-Motinai, už jos teikimą maistą ir globą. Klasikinis/viduramžių Eonas buvo Tėviško principo įtakoje ir buvo reikalaujama pasiaukojimo ir paklusnumo Dievui Tėvui.

Šiuolaikinis Horo Eonas yra pavaldus Vaiko principui – suverenei nepriklausomai asmenybei ir jis remiasi augimo sąmonėje ir meilėje sistema. Anot thelemitiškos doktrinos, dieviško įstatymo išraiška Horo Eone skamba "elkis pagal savo Valią/Norą". Šis Thelemos įstatymas, kaip jį vadina, neturi būti interpretuojamas kaip leidimas pataikauti bet kokiai savo užgaidai, o veikiau kaip dieviškas mandatas tam, kad atrastume savo Tikrąją Valią arba tikrąjį tikslą gyvenime ir vykdytume tai. Taip pat suteiktume galimybę ir kitiems daryti ta patį, nors kiekvienas einame savo unikaliu keliu. Pažinimas ir savo Tikrosios Valios realizacija yra svarbiausias visų thelemitų darbas. Žinojimo ir bendravimo su Šventu Angelu Sargu pasiekimas traktuojamas kaip neatsiejama šio proceso dalis. Yra daug įvairių metodų ir praktikos, kuriuos reikia naudoti šiame procese, jie sugrupuoti kartu ir vadinami apibendrinančiu terminu Magick (Magika).

Thelemitas neprivalo naudoti visų metodų, kiekvienas praktikas turi didžiulę erdvę išsirinkti metodus, kurie atitiktų jo individualius poreikius. Kai kurie šių metodų buvo ir yra praktikuojami daugelio didžiųjų praeities ir nūdienos religijų: maldos, meditacijos, religinių tekstų studijavimas (Thelemos ir kitų religijų), giesmės, simboliniai ir iniciacijų ritualai, religiniai pratimai, savidisciplinos ugdymas ir kt. Tačiau kai kurie metodai tradiciškai susiję su tuo, kas yra vadinama okultizmu – astrologija, pranašystėmis, būrimu, joga, tantrine alchemija ir bendravimu su angelais arba dvasiomis. Thelemitai pripažįsta tai kaip dvasinio prasiskverbimo į visatos charakterį, prigimtį ir savo vietos joje suvokimo potencialias efektyvias priemones. Toks supratimas pasiekiamas harmoninga evoliucine veikla.

Kiekvienas veiksmas, kuris nėra nukreiptas į Tikrosios Valios išreiškimą ir realizaciją Thelemoje traktuojamas kaip 'juodoji magija'. Prie to priskiriamas kišimasis į kito individo veiklą, apribojantis jo teisę atrasti ir vykdyti asmeninę Tikrąją Valią. Anot thelemitiškos doktrinos, tokio veiksmo sukelta disharmonija ir nestabilumas baigiasi adekvačiu atsaku iš visatos - ši doktrina panaši į Rytų "likimo" ir "karmos" mokymus.

Thelemoje nėra savarankiškos velnio ar šėtono koncepcijos, kuri būtų analogiška judo-krikščioniškajai, tačiau betvarkės, beprotybės, iliuzijos ir egocentrinio neišmanymo pseudo-personifikacija minima Xoronzono vardu.

Thelemitiškas kalendorius

Thelemitiško kalendoriaus atskaita yra 1904 metai, kada gauta Liber AL. Kiekvieni thelemitiški metai prasideda nuo kovo 20 dienos, per šiaurės pusrutulio pavasario lygiadienį.

Thelemitiškame kalendoriuje naudojama dviejų grandžių sistema: "aukštajame" lygyje skaičiuojamas 22 metų periodas, pradedant 1904 metais, o "žemesniajame" lygyje nustatomi metai nuo 22 metų. Pradedant nuliu, abu lygmenys skaičiuojami skirtingais skaičiais ir reiškia aukštesnįjį ir žemesnįjį romėniškus skaičius. Skaičiuojant tokiu būdu, pavyzdžiui, visuomeniniai 2002 metai (po kovo 20 d.) – thelemitiški metai IV x, todėl, kad 1904 + (4*22) + 10 = 2002. Kai kurie thelemitai priskiria 22 kiekvieno ciklo metus 22 Taro Kozeriams. 22 metų periodo numeris skaičiuojamas taip pat. Vadinasi, 2002 m. susiję su Imperatoriumi ir Fortūna. Kiekvienuose metuose datos ir laikai dažnai yra išreiškiami Saulės ir Mėnulio padėtimi Tropiniame Zodiake. Pavyzdžiui, 1996 metų gegužės 12 d. 6'p.m. PST buvo išreikštas kaip Iviv, 22 Saulės laipsniai Jaučio žvaigždyne, 29 Mėnulio laipsniai Žuvyse. Tai nurodo tikslią datą ir laiką, maždaug dviejų valandų ribose. Jei data yra visuomeniniame kalendoriuje, thelemitai dažnai metų pabaigoje prideda e.v. – lotyniškos frazės "era vulgaris" arba "paprastoji era" trumpinį.

Thelemitiškos šventės

Oficialios bažnytinės Thelemos šventės yra nustatytos Įstatymo Knygos (2 dalis, 36- 41 posmai).

Šventėms priskiriamos datos pateiktos Crowley komentaruose:
Elementų ritualai ir metų laikų šventimai švenčiami Lygiadieniais ir Saulėgrąžomis;
Pranašo ir jo nuotakos pirmosios nakties puota (rugpjūčio 12 d.);
Trijų Įstatymo Knygos parašymo dienų puota (balandžio 8, 9, 10 d., kiekviena diena prasideda vidudienį);
Aukščiausiojo ritualo (Horo iškvietimas) puota (kovo 20 d. ir laikoma Naujaisiais Thelemos metais);
Dievų Lygiadienio puota atliekama Pavasario Lygiadienio metu, kuomet minimas Thelemos įkūrimas 1904 metais.

Kiekvieno thelemito gyvenime skiriami trys pereinamieji etapai: gimimas (puota vardan Gyvenimo), lytinė branda (puota vardan Ugnies berniukui arba puota vardan Vandens mergaitei) ir mirtis (Didžioji puota vardan Mirties).

Pagrindinių įvykių metinės ir reikšmingi Thelemos ir O.T.O. istorijai asmenybių jubiliejai yra švenčiami kai kuriose thelemitiškose grupėse.

Papročiai

Beveik visi thelemitai veda užrašus apie savo asmenines praktikas ir pasiekimus 'Magiškajame dienoraštyje'.

Dauguma thelemitų praktikuoja specifinę meldimosi formą keturis kartus per dieną, kuri yra aprašyta knygoje Liber Resh vel Helios, sub figura CC.

Thelemitai dažnai priima mistinius vardus ir magiškus devizus, kaip priklausymo ordinui ženklą.

Paprastai vienas kitą sveikina fraze "Do what thou wilt shall be whole of the Law", į kurią reikia atsakyti "Love is the law, love under will". Kai kada šios frazės yra trumpinamos iki skaičiaus 93, išreiškiančio abi frazes.

Thelemitiškos organizacijos

Ordo Templi Orientis (O.T.O.) užregistruotas Kalifornijos valstijoje, kaip nekomercinė religinė organizacija. Šiuo metu O.T.O. veikia 17 pasaulio šalių ir jam priklauso daugiau nei 3000 aktyvių narių. Plačiame kontekste O.T.O. funkcionuoja kaip broliška, iniciacinė, visuomeninė, socialinė ir švietėjiška religinio tipo organizacija.

O.T.O. priklauso liturginis sparnas Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.), Gnostikinė Katalikiška Bažnyčia. Pirminiai jos santykiai su O.T.O. užsimezgė 1908 metais dėka daktaro Zeraro Ankosso (Papus). Pagrindinis E.G.C. ritualas vadinasi Gnostikinės Mišios. E.G.C. nariu tampama per krikštą ir konfirmaciją. O.T.O. nariai, turintys gerą reputaciją, turi teisę būti įšventinti į E.G.C. Nariai, turintys II laipsnį ir aukštesnį (kai kuriais atvejais net I laipsnį) turi teisę būti įšventinti į diakonus ir tie, kas įgyjo K.E.W. tarpinį laipsnį, turi teisę būti įšventinti į Žynius arba Žynes. E.G.C. taip pat švenčia thelemitiškas šventes, mini svarbius įvykius ir atlieka kitas religines funkcijas. Daugelis vietinių O.T.O. organizacijų reguliariai aukoja Gnostikines Mišias.

Ilgą laikotarpį O.T.O. dirbo glaudžioje sąjungoje su A.'.A.'. ordinu, pirmuoju paskelbusiu Thelemos įstatymą pasauliui. A.'.A.'. yra mokslinės ir iniciatyvinės struktūros, paskirtos dvasiniam narių progresui. A.'.A.'. struktūroje visos paslaugos yra nemokamos ir jokie socialiniai veiksmai neatliekami. O.T.O. ir A.'.A.'. nuo 1912 metų kartu leido žurnalą "Lygiadienis" (The Equinox). Dabar jis yra surinktas į keturis tomus. Nors tai skirtingos organizacijos, O.T.O. istoriškai padėjo A.'.A.'. išspręsti eilę praktinių klausimų, kurie neįtraukti į jo pagrindinę dvasinę misiją.

Norintys įstoti į A.'.A.'. rašykite:

Cancellarius AA
C/o The Equinox
JAF Box 7666
New York, NY 10116

Kontaktams Lietuvoje: o.t.o.kandidatai@gmail.com

Pagrindinis puslapis  >>>>