Eglės eilėraščių rinkinys, Nr.8

***

Palikim paslaptį nakty
Nuo mudviejų įkaitusią
Ir brėkštančiame paryty
Išvesk mane apkvaitusią
Iš karšto sapno apsupties,
Iš troškulio beprotiško
Ir iš vaitojančios nakties
Lytėjimo savotiško.

2002 m. balandžio 8 d. 13:46:54

***

Išvesk iš čia į ten,
Kur vėjai šneka
Su vakarėjančia žara,
Kur saulė švelniai
Glosto ryto taką
Ir šis nurausta
Tartum mergina.
Kur šypsos debesys
Baltais pūkeliais,
Kur kelią lydi
Švieslentė dangaus,
Kur naktys tauriai
Į žvaigždyną kelia
Visus jausmus
Palaiminto žmogaus.
Kur kvepia ramuma,
Kur svaigsta oras,
Kur skleidžias žiedas
Nuo tylios drėgmės,
Į ten, kur laimė
Tarsi meteoras
Nukrinta
Nepalikdama dėmės.
Išvesk iš čia į ten,
Kur mano laikas
Sutilps į vieną
Su tavu laiku
Ir niekas į ramybę
Nesitaikys piktu
Ir surūdijusiu ginklu
Išvesk mane iš čia...

***

Keistai paskirstė laikas
Savo dovanas -
Kai tik pavasaris į gatvę,
Į širdį skverbiasi
Be jokio gailesčio
Po kūną sklaidanti
Vienatvė.

***

Apie mane. Ir vėl apie mane,
Bet šiam pasaulyje ir T U esi,
Kokiais keliais gi veda jis Tave,
O gal Tu visuomet vienam kely?
Kokiais žiedais nukloja taką Tau
Pavasaris šuoliuojantis risčia,
O gal likimas sprendžia paprasčiau
Ir vykdo savo planą paslapčia?
Kokiom vilionėm sudrumsčia mintis,
Kokius sapnus Tau pasiunčia naktim,
Kokia gi ta didžioji PASLAPTIS,
Kuri neleidžia atsivert širdim?
Kodėl į dieną suneštas viltis
Išdrasko vėjai saulės laidoje,
Kodėl pati svarbiausioji mintis
Pasimeta tamsoj lyg migloje?
Ar būti savimi jau taip blogai,
Neatsargu ir per drąsu kely,
Kada naktis nusirengia nuogai
Ir mes prieš ją absoliučiai nuogi?

2002 m. kovo 21 d., 14:14:55

***

Į smėlio kalną
Viltys supiltos,
Vėjas nešioja
Pavienes smiltis.
Lietui suplakus,
Nugula krantą,
Saulei atakus
Byra ir krenta.
Viltys sutūpę
Į smėlio balną,
Vėjui atbudus
Skrenda į kalną.

***

Vien klausimai ir klausimai -
Kodėl? Iš kur? Kada? Kas kaltas?
Į gležną viltį atkakliai
Trapus tikėjimas įkaltas.
Neranda išeities mintis
Iš savo uždaryto taško
Šventai išsaugotas viltis
Ant laiko grindinio ištaško.
Jame užgimęs audinys
Spalvom tikėjimą patraukia,
Susiformavęs kūrinys
Naujam gyvenimui pašaukia.
Ir vėl iš naujo, tik naujai
Sukyla abejonės, viltys
Ir vėl tie patys klausimai,
Ir vėl tikėjimu dalintis...

***

Gyvenimas šešėliais sklaidės
Kol laikas ėmė ir išbluko
Taip paprastai, kaip blunka raidės
Ant sveikinimo atviruko.
Kelius seniai nusėdo dulkės,
Juose vos vos matyti pėdos.
Už nugaros tik metų pulkas
Raukšlėm į laiką įsiėdęs.
Į priekį kelią miglos veda
Tirštais debesimis apsupę,
Kas žino ką jos keliui žada
Nubrisdamos į šaltą upę
O kelias tvinksi, tarsi gyvas
Į širdį pėdomis įmintas,
Tarytum laiko negatyvas -
Jau išmestas, bet neištrintas.
Gyvenimas šešėliais driekias
Ir laiko antklodėm uždengęs
Senuosius pėdsakus ir siekius,
Naujajam savo šuoliui rengias.

***

Ne pavasaris kaltas,
Ne saulė, ne oras,
O tik netikėtai
Pažadintas noras,
Troškimas ieškoti,
Surasti, suklysti,
Dar kartą prarasti,
Dar kartą paslysti.
Ne pavasaris kaltas -
Likimas įkaitęs
Kelionėn pakviečia.
Paukščiu išsiskleidęs,
Į erdvę, į tolį
Vilioja įnerti,
Iš anksto paruošęs
Linkėjimų kraitį.
Iš ten, iš aukštai
Akmenėliu nukristi
Ir tavo kelionėje
Taką nugrįsti,
Kad eidamas juo
Jaustum kelią, jo širdį,
Suprastum, kad kelias
Ir mato, ir girdi.
Nubudę svajonės,
Sapnai, it apgaulė...
Pavasaris kaltas,
Ir oras, ir saulė.

***

Gal ir galėjau
Kiek kitaip, bandžiau.
Tik mūsų žiemos buvo
Tokios slidžios.
Kažkaip šalia
Praslydau - nemačiau.
Kaip skverbias akys
Į mane pavydžios,
Žvilgsniu aplink
Tirpdydamos ledus,
Kad dienos
Neužkliūtų, nepaslystų,
Kiekvieną kart
Išėję į svečius
Sutikti vakaro
Namo sugrįžtų.
Gal ir galėjau
Kiek kitaip. bandžiau,
Tik tų akių
Lemtingų nemačiau.

***

Nežinau kur esi,
Nežinau kur surasti,
Kaip išplėšti iš sapno
Ir į dieną atvesti.
Į save ir į laiką
Įausti lyg raštą.
Mano ilgesiui reikia
Vienintelio krašto
Kuriame mums abiem
Žvakė degtų ir tirptų,
Kuriame mūsų laikas
Į vieną sutilptų.
Atsiliepk, jei esi
Aš išgirsiu, pajausiu,
Sustabdysiu kely
Ir pati prisiglausiu.

***

Kiek kartų eita, viltasi, ieškota,
Kiek kartų plėšyta ir deginta lapus,
Kiek kartų savo širdimi sijota,
Atsirenkant ir priešus, ir draugus.
Kiek kartų viltys puldamos į uolą,
Purslais ištiškę tirpdavo laike,
Kiek kartų patys savo laimės guolį
Paversdavome skudurų krūva.
Kiek kartų laužėm priesaikas ir ėjom
Tolyn ieškoti tais pačiais takais,
Kiekvieną kart iš naujo įtikėję
Atsitiktiniais žodžiais ir kerais.
Kiek kartų mokėmės, švariai nuprausę
Kelionę sumaitotą, bet ir vėl
Išeidavom širdies neatsiklausę,
Net nebandydami suprast kodėl.
Kiek kartų klupta, pakely raudota,
Kiek kartų laimė buvo aplenkta,
Kiek kartų mūsų neteisybės šluota
Jinai nuo kelio buvo nušluota.
Kiek kartų meilei į duris parodėm,
Neatpažinę jos plačios širdies.
Kiek kartų mes jai patys pasirodėm
Prastos, neišmintingos giminės.
Kiek sau žadėjom - paskutinį kartą.
Beprasmiais žodžiais lopėme spragas,
Kiek kartų svėrėme - toliau ar verta
Barstyti dovanai žiedais dienas.
O jos byrėjo, krito išsiskleidę,
Jomis užsnigo ištisi laukai
Ir klaidžioja juose ne vienas veidas
Tenai visi pažįstami veidai.
Kiek kartų eita, viltasi, ieškota,
Kiek kartų plėšyta ir deginta viltis,
Kiek ateitim kliedėta ir svajota
Ir visa tai, deja, jau praeitis.

***

Neišsaugoti savo širdies,
Nei savo bedūžtančio jausmo
Atsišliejus prie gležno paties,
Prie dar vieno negyjančio skausmo.
Neišnirt su našta ant pečių,
Užsimetus dar antrąją naštą,
Neišverkti visų netekčių,
Neišardžius painiausioji rašto.
Nesurasti likimo versmės
Seniai apleistam sąvartyne,
Neįžvelgti tikrosios prasmės
Apgaulingų prasmių atvašyne.
Nenurimti išlydint metus,
Nesukrovus jiems tinkamo kraičio,
Nesutupdžius į savo lizdus
Neieškoti ramybės pašlaičių.
Neišsaugoti savo širdies,
Nei savo suskirdusio jausmo
Prie ligoto prigludus peties,
Prie dar vieno maištaujančio skausmo.

***

Į namus parsinešiau tik mirksnį
Greitai išvarvėjusios dienos
Ir mažutį, trapų laimės žvilgsnį
Lyg šiltus linkėjimus nuo jos.
Pasiklojau ant ištiesto stalo,
Nakčiai paguldžiau šalia savęs,
Kad išsaugočiau jį ligi galo
Su viltim, kad niekad neužges.
Rytas aušo šaltas ir aptingęs,
Žemėn skleidėsi nauja diena,
Žvelgė ledo akimis sustingęs
Vakarykštis mirksnis į mane.

***

Tavam laike aš liksiu
Tiktai maža dėmelė,
Tik mažas akmenėlis
Ant nunešioto kelio.
Kai eidamas pro šalį
Nejučiomis paspirsi,
Kažin ar ką pajausi,
Kažin ar prisiminsi.
Maža likimo dulkė
Nugulusi ant kelio
Lemties dulksna nudulkia
Gyvenimui pro šalį.

2002 m. kovo 18 d., 11:09:31

***

Į gyvenimo kelią išėjo dvi tiesos
Abi, tik skirtingai, ir gražios ir šviesios.
Vienos bagaže dar tik bundančios viltys,
Antros gi - pavargęs tikėjimas viltis.
Viena išpažįsta - gyvenimas ilgas,
O dienos lyg uogos, suvertos ant smilgos
Ir dieviškai gardžios, ir kvapnios ir gražios,
Galėtum ne kartą pradėti nuo pradžios.
Antroji jau baigia skaičiuoti rožančių
Saulėlydžio laukiant ant laiko pakrančių.
Pavargusi savo tikėjimą neša
Ir saugo kiekvieną besenkantį lašą.
Ir nors šis bagažas toks skirtingas teko,
Abiem joms ir laimės, ir vargo pakako.
Vienodai atkaklios ir tvirtos, ir tiesios
Lig šiol nepalūžę gyvenimo tiesos.

***

Į tave ir į laukimą
Viltimis ir viltimis,
Nubanguoju į likimą
Potvynio vandenimis
Jam atslūgus vėstu, rimstu,
Palengva sklaidau lapus
Ir meldžiuos kad nenugrimztų
Mano jausmas patiklus.

***

Meilė ši beteisė, negera,
Ją išrauti iš širdies turiu
Pasitraukt visai kitu keliu
Ir nueit kaip visada viena
Tik kodėl aš taip ilgai delsiu
Nors žinau, kad ateities nėra -
Meilė ši beteisė, negera.
Tik , kodėl išeiti negaliu ?

***

Neatsakiau į vėtrų šauksmą šiąnakt,
Neliko žodžių po sunkios dienos
Tik dar ilgai jaučiau vaitojant skausmą,
Suklupusį prie išverstos tvoros.
Byrėjo žvaigždės ašarom nukrėstos
Lyg obuoliai nuo rudenio obels,
O man atrodė, kad vaitoja miestas
Be duonos paliktas ir be vandens.
Neatsakiau šiąnakt į vėtrų šauksmą,
Neišnešiau paguodos į gatves.
Susupus saugojau sutryptą jausmą,
Užsklendus į save duris visas.

***

Tėkmėj dienų supainiojom vertes
Kelis kartus vienas kitom pakeitę.
Ar šiandien dar kas nors pažins, atras
Jų pirmą tikrą, prigimtinį veidą?
Iškraipėme supriešinę visus,
Vieniems atleidę, o kitus pasmerkę,
Švariais grūdais užpylėme pelus
Ir iriamės į priekį užsimerkę.
Dienų tėkmės suskilusioj geldoj
Ramiai sutūpę laukiam išrišimo,
O nešvarioj mokyklinėj lentoj
Vis bandome ieškoti prigimimo.
O prigimtis švari. Ir ji negrįš
Į sužalotą ir sutryptą sielą
Tik kartais gal pažadins naktimis
Primint dienų tėkmėj patirtą gėlą.

***

Susėskime šalia bent vieną kartą
Ir ištylėkime visas skriaudas,
Ir ištylėkim, ką ne vieną kartą
Išbėrėme lyg sėklas į vagas.
Ką sėjome kasdien - tedygo usnys,
Ravėjome ir deginom laužuos,
O žemę piktžolių pridengę pusnys
Jau nebeleido grįžti atgalios.
Susėskime šalia. Tyloj pajauskim,
Joj ištylėkime visas klaidas,
Išleiskim kol dar liko visą skausmą
Tegul ramiai išeina. Na, o mes
Dar minutėlę tyliai pasėdėkim
Tegul tyla už mus abu nuspręs
Ko mums labiau reikėjo, ko mes siekėm
Ravėdami nuo piktžolių vagas.
Tegul nuspręs už mus ko mes ieškojom
Ir ką suradom nešvariuos laukuos
kaip kreipiniai '"mielasis" ir "mieloji"
Šarma nusidriekė rudens laukuos.
Jau metas. Kilkime. Tyla sudužo
Paskelbus nuosprendį abiem kartu,
Beliko tik stikliniai laiko dužiai
Pažirę ant supjaustytų dienų.

2002 m. kovo 2 d., 10:22:50

***

Mes taip ir neišmokom būt kiti,
Skubėdami kasdien daugiau sugriebti
Brangiausius žmones barstom pakely,
Bandydami kas kart daugiau atriekti
Sijojame lyg miltus prieklėty,
Nors rėtis jau seniai praradęs formą
Ir pripažįstame tik tuos, kurie savi -
Tokiais patapę pagal savą normą.
Kiti subyra užmarštin, o joj
Tokių nevykėlių laukai bekraščiai
Visi ne goduly ir ne valdžioj,
Nevykusio gyvenimo beraščiai.
Mes taip ir neišmokom būt kiti,
O gal kitais ir nenorėjom būti
Juk kaip dažnai išliekame šventi
Pasiuntę artimą į tikrą žūtį.
Pasaulis margas. Stulbina spalvom.
Raibais keliais į ateitį vingiuoja
Vieni su savo vyžom apgraibom,
Kiti ant savo asilų atjoja.
Kiekvieno duona vis kitaip skalsi,
Kiekvienas lopas turi savo raštą
Diena kiekvieną veda ta pati,
Tik ne kiekvieną atveda prie krašto.
Mes taip ir neišmokom būt kiti...

2002 m. kovo 1 d., 14:51:55

***

O, mano įkvėpėjau,
Tavo laikas
Lyg duonos riekė
Alkanam riekta.
Trumpi šešėliai
Dieną išsidraikę,
Į vakarą pradingsta
Paslapčia.
Kiti draugai
Susirenka prie stalo
Šarmotam mūsų
Metų vakare,
Nors dienos traukiasi
Tolyn ir šąla,
Bet tu sakai, kad
Reikia būt kantria.
Tarsi šimtus gyvenimų
Gyventum,
Tarsi kažką dar
Ruoštų ateitis,
Tarsi metus tik
Įkalnėn ridentum,
O jie ridenasi
Pakalnėn vis.
Kantrybės taurė
Išsemta lig dugno,
Rusena plėnys
Praeities karštos,
O, mano įkvėpėjau,
Ties bedugne
Tik tuščias slėnis
Vedantis link jos.

***

Į žemę skleidžia aštrų geismą
Pavasaris, aistra patvinęs.
Į pirmutinį savo teismą
Ateina jausmas pirmutinis.
Teisėjas jau įmitęs, griežtas,
Visus pavasarius pamiršęs
Lyg vandeniu alus atmieštas
Be jokio skonio ir įniršęs
O jausmas toks gražus ir tyras,
Dar neišduotas, neišbartas,
Drąsus, ryžtingas lyg fakyras,
Tarsi pasaulis jam sutvertas.
Na, žinoma, kad jo jaunystei,
Kad jo tikėjimui ir meilei.
Teisėjams taip būdinga klysti,
Kai jie jau eilėje beeiliai.
Kai jų pavasariai beaistriai
Pro laiko akinius nemato,
Kai širdyje nelikę gaisro,
O geismas slepiasi už metų.
Ir kai pavasaris patvinęs
Į žemę skverbia savo aistrą,
Nubudęs jausmas pirmutinis
Gesina pirmutinį gaisrą.

***

Mes meilei sutverti, neteiski -
Jausmai juk neneša kaltės,
Jei mylime ne tuos , atleiski,
Ir mus gal būt ne tie mylės.
Ne tiems gal dovanojam jausmą
Ir mums jį dovanos ne tie.
Ištrynus nerimą ir skausmą
Tik tu nepasitrauk, Viltie!

***

Nežadink manęs anksti
Pratęsti noriu šią naktį -
Kiek galim ilgiau glėby,
Kaip galim vėliau netekti...
Nežadink manęs anksti,
Negąsdink sapno į rytą,
Leisk išbūt ligi galo jame,
Jei neskyrei gyvenimo kito.
Nežadink manęs anksti.

***

Mylėk aistringai ir karštai,
Kad kartą imčiau ir sudegčiau,
Kad tavo laužo atšvaite
Savęs akimirksniu netekčiau.
Mylėk ne žodžiais - akimis,
Kad į jų gelmę nugarmėjus
Tave išgerčiau naktimis
Kaip vandenį įkaitęs vėjas.
Mylėk aistringai ir karštai,
Kad laužo liepsnai jau užgesus
Ilgai alsuotų pelenai
Auksinį rudenį pratęsus.

2002 m. vasario 27 d., 17:57:47

Poezijos puslapis VIZIJOS
Literatūrinis puslapis SKAITINIAI
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis