Eglės eilėraščių rinkinys, Nr.9

***

Ar moki išlaikyti meilę
Savam glėby ilgai, ilgai,
Ar moki ją globoti meiliai,
Ar moki saugoti karštai?
Ar jai širdy dar liko vietos,
Ar jos nesutrypė lemtis,
Ar Tavo meilė netikėta
Galės pažadinti viltis?
Gal Tavo meilei šiandien šalta,
Gal ji kažkur tai paslėpta,
Gal ieško ji ir nesurandą
Kelių į širdį, į Tave?
Paklausk savęs, paklausk širdies-
Ji atsakys, neištylės...

***

Kieme vasaris - išdykęs vaikas,
Apgavęs laiką, želmenį kelia
Nors dar ne metas, nors dar laikas
Vargšas šalpusnis stiebia galvelę.
Skuba sušilti, skuba gyventi,
Linksta į šauksmą jauno vasario,
Skuba į savo apgautą lemtį,
Į savo žūtį prie pliko kelio...

2002 m. vasario 15 d., 16:40:23

***

Kaip greitai išsisėmė šiluma,
Koks nedosnus ir negilus aruodas.
Sušilt nespėji, o žiūrėk nėra,
Į širdį krenta tik sustingęs gruodas
Širdis gyva. Ji tirpdo netgi gruodą,
Mėgina palengva prisijaukinti.
Žinia, viena ji nepripils aruodo,
Bet gal suspės dar bent šiek tiek sušilti.
Kokia nerūpestinga šiluma.
Suradusi vis glaudė, glostė, šildė,
Pradėjai atitirpti ir staiga
Ji vėl apleidžia išdraskytą širdį.
Širdis naivi. Ji viltimis gyvens,
Palikus vieną kibirkštėlę mažą
Ipūs, uždegs ir dar ilgai kūrens,
Tarsi norėtų atiduoti grąžą.
Kokia negailestinga šiluma.
Ji gaubė tarsi rūkas tamsią naktį.
Užvaldžiusi nežemiška jėga,
Paliko vien tik pamoką netekti.
Kaip greit išsivėdėjo šiluma.

2002 m. vasario 13 d., trečiadienis, 08:42:04

***

O tu sakei, kad vėjas išdraskys,
Kad lietūs paskandins, o laukas žalias
Į šalį nuviliojęs paklaidins
Ir jau neras pas mus takų birželis,
Kad vasara, lyg stirna nušuoliuos
Nespėjus pasinert į šiltą gelmę,
O aš vis laukiu nuostabios pradžios,
Kai viskas tarsi verda, tarsi alma.
Ir nesvarbu - ruduo tai, ar žiema,
Ir nesvarbu ką tu sakei įpykęs.
Žinau, gal ne dabar ir dar ne čia-
Suras mane gyvenimas palikęs.
Ir niekas niekada nepaklaidins,
Nepaskandins ir liūtys šaltą naktį.
Likimas viską lygiai padalins -
Taip lygiai, jog ir man galės užtekti.

***

Žmogau, vis tempi ir tempi,
Įsikinkęs į savo vežimą,
Kuriame įsimetęs veži
Gyvenimą savo nežymų.
Pavargusi, drumzliną, pilką,
O kartais neramų ir piktą,
It staugiantį pilnačiai vilką
Kažkur vidur lauko paliktą.
Tempi lyg nukaršusį žvėrį-
Žaizdotą, pūliuojantį, skaudų,
Užmiršęs ramybę ir gėrį
Keiksnoji likimą apmaudų.
Žmogau, tu didingai drąsus
Vis iriesi, iriesi, iriesi,
O nakčia vis sapnuoji sapnus
Ir regi juose ateitį šviesią.
Susitikęs ryte su aušra
Dar norėtum sapnais pagyventi
Tik ir vėl tam pačiam vežime
Teks gyvenimą savo gabenti.

***

Kodėl mane pasirinkai?
Aš neverta
Tavų laiškų,
Pačių šilčiausių žodžių.
Aš neverta
Man rašomų eilių -
Per daug jose
Tikėjimo ir grožio.
Aš neverta širdies
Ir tie laiškai
Neramią valandą
Mane užklupę,
Užliejo, kaip
Užliejami laukai,
Užtvenkus sraunią,
Bet negilią upę.
Kodėl pasirinkai mane?
Aš neverta,
Kad žadintų rytais
Rašytos eilės,
Kad jos lėtai
Migdytų vakarais
Prisodrintos
Tikėjimo ir meilės.
Aš neverta,
Kad man,
Kad su manim
Kalbėtų taip,
Kaip niekada ir niekas
Aš pavargau
Nuo netikrų jausmų
Ir dieną šią
Pasitinku paliegus.
Aš neverta.

***

Nepakeliu tylos -
Garsios ir atgrasios.
Ji lyg nevykusio
Gyvenimo žymeklis.
Bandai pradėti
Viską nuo pradžios,
O prieš akis ir vėl
Tylos tarpeklis.
Nei peršokti gali,
Nei jo apeit,
Nei jo pastumti,
Ar pakeisti vagą.
Tylos tarpeklis
Šaukia - S V E T I M I,
Nors širdyje dar gyvas
Laužas dega.
Jame liepsnoja
Praeitis menka,
O už tarpeklio
Ateitis ne mano
Lyg siena stūkso
Gaudžianti tyla,
O aš prieš ją
Be jokio talismano.

***

Žinau, ką tu sakysi - ne lemtis
Ir pasitrauksi paprastai ir tyliai
Tik man ilgai vaidensis naktimis,
Kad šneka su manim kažkas nebyliai,
Kaip, kad įpratę buvom - be garsų,
Be gestų, mimikos, be tikro veido,
Dirbtinės šypsenos ir net "pykstu"
Tik trafaretiniais ženklais.

"A T L E I D A U"
Štai tokio ženklo, apskritai, nėra
Visi ir visad esam tokie teisūs.
Jausmai išreiškiami nauja kalba
Ir pastangos širdim kalbėt bevaisės.
Žinau, kad nuraminsi - ne lemtis,
Kad aš iš ten - iš abstraktaus pasaulio.
Taisyklės tavo griežtos, lyg mirtis-
Tokia tvarka virtualiam pasauly.
Tikra tiesa - aš netelpu tarp jų -
Tarp surikiuotų vienetų, nuliukų.
Širdim jaučiu, kvėpuoju, gyvenu,
Gal būt todėl visur tiek daug klaustukų.
Ne laimė, ne likimas, ne lemtis...
Tik dar viena skausminga patirtis.

2002 m. vasario 10 d., 14:14:43

***

Laikas savo juodą darbą
Jau atliko su mumis,
Dieną jau širdis neinkščia
Ir nerauda naktimis.
Blanksta žodžiai ir laukimas
Nebe toks jau atkaklus.
Ragina pirmyn likimas,
Versdamas naujus lapus.
Vienas Dievas tebežino
Kiek kainavo laikas šis,
Kol kankinos, aimanavo
Skausmo draskoma širdis.
Iš vidaus išrautas nervas
Kartais krūpteli nakčia ,
Pamažu tvirtėja šarvas,
Luobas auga palengva
Viską laikas visagalis
Sudėliojo į vietas,
Tik širdy randų randeliai
Jau būriuojas į grupes.
Bet ir vėl pasėsiu viltį,
Vėl blaškysiuos kelyje,
Bebandydama pakilti
Klupsiu nelygiam lauke.
Mano visagalis laike,
Tu ne tas ir aš ne ta,
Gal gyvenkim susitaikę
Dviese su Tavim. O ką ?

2002 m. sausio 24 d., ketvirtadienis, 11:25:13

***

Palydėk mane pirmyn,
Ten, kur upė keičia vagą,
Kur žaltvykslių apšviesti
Kloniai ir pakalnės dega.
Palydėk mane tenai,
Kur diena sutinka naktį,
Kai iškilūs lubinai
Rengiasi žvakes uždegti.
Palydėk mane toli,
Kur nešalta, kur nesninga,
Ten kur žmonės paprasti
Niekad meilės nepristinga.
Palydėk mane į priekį
Ir išvesk į tokį kelią,
Kuriame tik švarūs siekiai
Ir apgaulės nė šlakelio
Palydėk manę į tolį,
Ten kur laukia, ten kur tiki,
Kur kiti likimo broliai
Apsidžiaugs mane sutikę.
Laikas eiti. Į kelionę
Palydėk mane, mielasis,
Pasiimsiu tik svajonę,
Na, o visa kita rasis.
Palydėk mane į kelią...

2002 m. sausio 23 d., 08:20:26

***

Dvi obuolio pusės
Po žemę keliavo,
Ieškojo ir lipdė
Gyvenimus savo.
Užaugo, subrendo
Ir sėklas išbarstė,
Gyvenimais savo
Jau spėjo apkarsti.
Dvi obuolio pusės -
Ir mano, ir tavo
Gyvenimo kryžkelėm
Skyrium keliavo,
O kai susitiko,
Pro šalį praėjo,
Pavargę ieškoti
Rastu netikėjo.
Ne kartą nudrėskę
Gyvenimo tvarstį
Dvi obuolio pusės
Suspėjo apkarsti.
Dvi obuolio pusės
Po žemę keliauja,
Dvi obuolio pusės
Dangum pasikliauja...

***

Negautas laiškas- mirusi mintis,
Lyg kūdikis išvaikščiotas negimęs,
Apraudi jį, ilgiesi jo ir lauki vis,
Net nežinodamas jo gymio.
Negautas laiškas -plazdanti širdis,
Dar pakely į savo nubudimą
Kur dar rusena bundanti viltis
Iš pelenais nusėto palikimo.
Negautas laiškas - pasaka trapi
Taip ir nebesuspėjusi ateiti.
Likimo pokštai tokie saviti,
Į netektį visas viltis iškeitę,
Dažnai aplanko raudančius namus,
Ir tik juose aptikę erdvę laisvą,
Palieka amžinai vienut vienus -
Tikėjimą ir ilgesį belaisvį.

***

Išėjom dviese. Taip reikėjo
Šioje kelionėj atsiremti.
Išėjom dviese patikėję,
Kad pasitiksim savo lemtį,
Atšilę kelyje į priekį,
Kad dar atrasim ko ieškojom,
Pasieksime, ko nepasiekę
Ir pasiklosime po kojom
Ankstyvą rudenį spalvotą
O į metus suguldę kraitį,
Turėsime kuo užsikloti,
Kai negalėsime paeiti.
Išėjom dviese. Patikėjom,
Kad nesužvarbę mūsų širdys,
Kad radome ko neturėjom
Ir, kad abu vienodai girdim
Į mus besklindantį motyvą,
Užpildantį kiekvieną kertę
Ir įsiliejantį į gyvą
Tikėjimą kitu gyventi.
Išėjom dviese, o kelionės
Pačios pradžios abiem pakako,
Kad pirmas įsisukęs vėjas
Nublokštų nuo nelengvo tako.
Į čia sugrįžome jau skyrium
Naujom žaizdom apvainikuoti
Nebejauni ir nusivylę,
Įskaudint ir vėl išduoti...

***

Brandžiam kely, sunokę vaisiai svyra
Ištiesus ranką, juos pasiekt gali,
O visos skriaudos ima ir išbyra,
Bešokant laiko šokį pakely.
Bet šokis šitas dar tik įpusėjo,
Dar muzikos garsai tokie šilti,
O širdyje apsigyvenę vėjai
Keliauti kviečia dar toli, toli...
Tešėlsta kuo ilgiau išdykę metai,
Tesiaučia audros gatvėj ir širdy,
Tegul visi gyvenimo verpetai
Ilgai išlaiko savo sūkury.

***

Visų spalvų ir atspalvių visų.
Juk dar ne visos dainos išdainuotos,
Nesverk gyvenimo praėjusiu laiku-
Dar geras gabalas neišmatuotas.
Dar bus dienų - ugningų ir šaltų
Ir audros šėls, blaškys ramybę vėjai,
Nerankiok praeities senų klaidų
Ir neskaičiuok kiek kartų nusidėjai.
Gyvenimas toksai. Visiems ratu-
Vieni kitiems nusideda, atleidžia.
Net vedini geriausių paskatų
Iš meilės kartais ima ir sužeidžia.
Išėjęs eiti - eik ir nesustok,
Svarstydamas kuriuo keliu pasukti
Juk kelią tu žinai tik nebijok
Beeidamas paslysti, ar suklupti.
Kelionėj nuo žiemos ligi žiemos
Tiek daug kely dar galima surasti,
Tik nepraleiski nei vienos dienos
Ir neužmirš jos naktimi užkąsti.

***

Užtruko pauzė. Laikas stojo
Į vieną gretą su tamsa.
Gyvenimas pasiligojo
Senai pažįstama liga.
Vėl atsivėrė žaizdos senos,
Žiojėja properšų akim,
O kūnas, tarsi medis senas,
Pasviręs iriasi pirmyn.
Kad vėl užvesti naują laiką,
Ištrinti pauzes ir ligas,
Užgydyt properšas besaikes,
Įpūst gyvybę į dienas
Ir pelenuos pražydint gėlę,
Griuvėsiuos pastatyt namus,
O dar vėliau - ramybės dėlei
Į juos įleisti tik savus.
Ištrinki pauzę. Laikas gyvas.

***

Tai neteisinga. Dievas mato -
Pabėgti iš likimo rato
Ir tyliai laukti išlikimo.
Tai negarbinga. Dievas žino
Kiek lemta būti ar nebūti,
Įveikiant kasdieninę būtį.
Tai neteisinga. Dievas mato -
Pabėgti iš likimo rato.

***

Geriau neklauski. Tik priglausk
Ir savo širdimi pajausk
Ką kalba virpanti širdis.
Geriau už ją nepasakys
Nei žodžiai ištarti balsu,
Nei akys, veriančios žvilgsniu.
Priglausk, kaip glaudžia artimi
Ir kalbink, kalbink širdimi...

2002 m. sausio 21 d., 13:54:22

***

Aplinkui tiek šviesos,
Aplinkui tiek erdvės.
Po šurmulio dienos,
Po šėlstančios nakties
Paskendo tyloje
Ir miestas, ir draugai,
Dar gyveni Senais,
O jau Nauji antai,
Įklimpę pusnyje
Dar švarūs ir geri,
Dar viskas kelyje,
Dar nieko netekty...
Blaškaisi tarp likimo
Ir bundančios vilties.
Tikiesi išlikimo,
Kad niekad neskaudės...
Tiki viskuo, ką šiąnakt
Matei, ar išgirdai
Ir nesvarbu kas sakė -
Draugai, ar nedraugai.
Dar reiks mintis pažinti,
Išrankioti žodžius,
Sudėti ir atskirti
Tikrus ir netikrus.
Dar šitų metų kelio
Pati pradžių pradžia,
Dar visko bus, bet šiandien
Tikėkim, kad yra
Ir meilė, ir teisybė,
Ir laukianti širdis,
Kad niekas neišduos,
Įskaudint neišdrįs...
Aplinkui tiek šviesos,
Aplinkui tiek erdvės
Po šurmulio dienos
Ir po pirmos nakties.

***

Atleisk už tai, kad aš esu
Ir, kad nesu tokia kaip Tu.
Elgiuos savaip, kalbu sava,
Tik man suprantama kalba.
Už visą tai, prašau, atleisk,
Ir savimi išlikti leisk.

***

Vakarėja. O sniegas lyg muzika,
Sūkuriuodamas tviska ir šoka,
Užkariaudamas visą alėją,
Kaip, kad vienas jisai ir temoka.
Sausis griežia simfoniją savo,
Lyg pats įstabiausias maestro,
Atskleisdamas visą didybę
Nežemiško savo orkestro.
Vakarėja, o sniegas lyg muzika...

***

Įaugai į mane,
Į mano kūną,
Dar nepažįstantį tavęs,
Į mano sielą -
Būseną bekūnę
Ir į mintis
Kasdienes ir šventas.
Įaugai šaknimis,
Kaip medis jaunas,
Išleisdamas kaskart
Naujus ūglius
Ir nuolat manyje
Dvi jėgos kaunas,
Kovodamos už
Nuosavus namus.
Ir vis dažniau
Užvaldo tavo jėgos
Ir mintyse kaskart
Daugiau tavęs.
Ir netgi potvyniams
Širdies atlėgus
Jau nebelaukiu
Kas iš jų išves.
Suaugom šaknimis,
Širdim suaugom,
O mintys įsileidžia
Tik tave,
Neatpažįsta jokio
Kito draugo ir šakos,
Išsiraizgę erdvėje.
Įaugai į mane-
Net mano kūnas,
Dar nepažįstantis tavęs
Jau linksta, šliejasi,
Lyg pataikūnas
Ir tiesia į tave
Savas šakas.
Įaugai į mane...

***

Atėjai susižeidęs,
Ar sužeistas,
Bet vis dar
Ieškodamas kalto
Atspindy
Rudeninio lietaus
Išmaudyto
Pilko asfalto.
Nors kelią jau
Sniegas nuklojo,
Nematyt
Nusikaltėlių veido,
Tavo skausmas
Lyg atviras nervas
Dar niekam
Kaltės neatleido.
Į kitus jau
Gyvenimus smelkias
Ir vis ieško ir ieško
Skriaudėjo
Akimis, mintimis,
Ar žodžiu -
Nesvarbu, juk
Vis tiek nusidėjo...
Nesugyja
Pulsuojantis nervas,
Nebegyja ir
Žaizdos pasenę
Kol aplinkui
Galybė kaltų,
Kol kalti
Netgi dar negyvenę...

***

Ištirpsta dienos, likdamos sapnais,
Pavargę, besiblaškančios, be vietos,
Nurieda ratais dulkančiais keliais,
Nebesulaukę blizgančios karietos
Metus jau puse amžium vadini,
Ir vis tiki, kaip ta maža mergaitė,
Stebuklo laukianti šaltoj nakty,
Jog jis ateis - negali neateiti.
Su sniego sūkuriais, ar per balas,
Gal net per rudenėjantį arimą
Ateis ir vieną dieną išsives
Gyveniman be falšo ir be grimo.
Užgesę žodžiai pusbadėj nakty
Nuguls į praeities skausmingą kraitę.
Net ir didžiausioj nevilty išlik širdy
Nakties stebuklo laukianti mergaitė.

2002 m. sausio 10 d., 11:00:19

***

Mano mielas, suskaičiuok metus,
mums abiem drauge beveik per šimtą.
Tavo kursas vis dar stabilus,
mano akcijų vertė jau krinta.
Mano mielas, kai ateisi vėl,
neminėk savos kilmės neverta-
aš iš nekilmingos giminės
ir todėl nešioju vieną vardą.
Mano mielas, suskaičiuok dienas,
tas, kurios nešnekintos išėjo.
O dar valandas ir minutes
išmatuoki akimis svėrėjo
Ir įgytą visą brangų turtą
išdalink visiems po lašą vieną,
ir iškeisk gyvenimą užburtą
į laimingą paskutinę dieną
Mano mielas, neklausyk manęs,
pamažu vaikėja mano laikas.
Ką darysi. Jau vėlu. Ruduo
ir voratinkliai širdyje draikos.
Mano mielas, negedėk versmės,
nors ir pamažu, bet visgi senka.
Net tavos kilmingos giminės
neapeina ir nebeaplenkia
Mano mielas, prieš Tavus metus
mano metai krūpčioja apkartę.
Iš gėlių nupink jiems vainikus
ir išpuošk jais tuščią namo kertę.
Mano mielas, pasilik. Ruduo
beldžiasi į išdraskytą sielą
ir nelauki - niekada dalmuo
nesujungs gėlų į vieną gėlą.
Pliuso ženklo niekas nepadės,
rezultatas - begalinis nulis.
Mielas, nesupyki. Juk ruduo
ir toks tirštas pilnaties mėnulis
Išsipūtęs virpina nakčia.
žadina ir taip iš gyvo miego.
Mano mielas, nesupyk, delčia
tuoj ateis. Nagi matai - atlėgo.
Viskas programuotam bėgime-
nežinai tiktai kuris į priekį.
Taip ir klaidžiojam ratu žeme,
savo laimės žiburio nesiekę.
Mano mielas, ar mane girdi,
tyliai, tyliai laikas groja tango.
Nesvetingam mano lapkrity
veržias šlapdriba širdin pro langą.
Mano mielas, neatstumk manęs,
nors ir nekilmingos giminės
O vardai. juk jie visi užges
be pasirinkimo, be eilės.

Mano mielas, aš dar gyvenu...

2001 m. spalio 30 d., 11:44:12

***

Paskutinė katė iš namų,
Dubenėlis palėpėj išdžiuvęs...
Ką bekaltinti likimu,
Jei likimas į spąstus įkliuvęs.
Išdalino kortas savaip,
Už visus prisiimdamas kaltę.
Išsilakstė vaikai ne šiaip,
O kiekvienas savaip prasikaltę.
Židinys be ugnies šilumos
Į Tave godžiai žiūri išalkęs,
O šalinėj prie kiemo tvoros-
Išgyvenimui likusios malkos.
Gabalais išdraskyti namai,
Išlaižytos jau visos kertės.
Susipainiojo galutinai
Tavo skiepytos žmogiškos vertės.
Kraupiai staugia už kampo ruduo,
Vis grasina artėjantis gruodas,
O kieme tiktai girnų akmuo
Ir gyvenimą menantis sodas.
Išsibarstė visa giminė -
Kiek jų daug ir kokie visi puikūs,
O šiandien tiktai Tu ir ruduo
Ir gyvenimo buvusio dulkės.
Iš namų paskutinė katė
Ir kaltė, begalinė kaltė....

***

Gyvenimu brendi tarsi brūzgynais,
Skiniesi kelią, nutiesi alėją
Pakelėje išrauni atvašynus,
O jie kas kartą vis daugiau vešėja.
Kai pagaliau pavargęs ir išsekęs
Bandai surasti atgaivos šaltinį,
Gyvenimas tave šalin nubloškęs,
Tau pasiunčia miražą paskutinį
Ir rodos gertum, gertum ligi soties,
O gerklėje tik smėlis girgžda
Ir džiūsta metų sklidinas ąsotis,
Palikdamas tik nuogą laiko žvirgždą.
***
Gal ir atrodo, kad nesvetimi,
Tiktai kodėl tavęs nebepažįstu,
Kodėl tie metai bėga tekini
Ir niekas iš tenai atgal negrįžta.
Į tuščią erdvę braunas ilgesys
Tuščius kampus užpildęs praradimais
It vientisas didžiulis kamuolys
Bemintantis klaidom ir paklydimais.
Šauki į praeitį visais vardais
Ir kuo buvai - jau niekada netapsi,
Garmėjęs laikas kažkada kriokliais
Dabar retėjančiais lašais bekapsi.
Ir tik atrodo, kad nesvetimi...

***

Netikėk, kad tik vienas vaidmuo
Ir tik kartą gyvenime duotas,
O daugybe mažų vaidmenų
Prisipildęs gyvenimo luotas ?
Atlikai, nuėjai, pamiršai,
Nuvalydamas grimą nuo veido.
Iš už kampo pajacų veidai
Strėlėmis į gyvenimą svaido.
Tik atrodo, kad vienas vaidmuo,
Bet spektaklyje keičiamos kaukės.
Dekoracijoj šiandien ruduo
Ir beplinkančios vėtroj palaukės.

2001 m. spalio 15 d., pirmadienis, 09:56:30

Nusivilko žemė kailinius žiemos

Nusivilko žemė kailinius žiemos,
Plaukus išpuošė žibuoklių mėliu
Ir išėjo pasitikt audros,
Apsirengus lengvą kostiumėlį
Su gelsva žilvyčių bliuzele,
Žirginiais klostuotu sijonėliu
Išskubėjo žemė susitikt
Su pavasariniu lauko vėju.
Išsiilgus žemės dovanų
Dar ilgai ją saulė glamonėjo
Ir pražydo žemė stebuklu,
Ir pakvipo žemė lauko vėju.
Įsisiautus laisvėj į valias
Apsirengs drabužiais miško žalio,
Subrandins vaisius, vaikus išves
Ir nurims ant rudeninio kelio
O paskui į speigą nuskubės,
Savo šventą pareigą atlikus,
Ir sustingus lauks naujos pradžios
Balto šerkšno kailiniais aplipus.
Su paskutiniais saulės spinduliais
Su paskutiniais saulės spinduliais
Su vakaro šešėliais paskutiniais
Naktis, vartus užvėrus, įsileis
Tiktai sapnus iš prigimties laukinės.
Ir viską - ką darei, ko nedarei,
Kas taip rūpėjo, o paliest neteko
Pavers tikrove sapno vaizdiniai
Ir ims atrodyt, kad visko užteko.
Ir net kelis gyvenimus pažinsi,
savais keliais dar kartą išmatuosi,
Surinkus išsibarsčiusius draugus,
Jiems paskutinę skolą atiduosi.
Karštai mylėsi, dar karščiau - nekęsi,
Ne kart išeisi, bet ir vėl sugrįši,
Numirsi, gimsi, vėl iš naujo tęsi,
Aplenkusius ir vėl pavyt bandysi.
Dažnai neteksi, dar dažniau įgysi,
Ir verksi, ir kvatosies pasilikus,
Vienus priimsi, o kitus išvysi,
Trečius taip ir aplenksi nesutikus.
Šimtus gyvenimų per vieną naktį...
O pats gyvenimas gi - sapnas vienas,
Kurio metu užtrunka tiktai naktys
Ir taip negailestingai bėga dienos.
Su paskutiniais saulės spinduliais.
Kai palaukėm vėjas lietų nešė
Kai palaukėm vėjas lietų nešė,
Žaibas draskė dangų dalimis,
Širdyje nubudusi nedrąsiai
Augo ir lapojo paslaptis.
Girdžiau ją šventu laukimo vandeniu,
Syvais maitinau karštos širdies.
Supratau, jog paslaptis išbandymui
Siunčia man kantrybės ir vilties.
Ji užaugs stipri ir vieną rytą
Pasibels į laukiančias duris
Tik ar aš pažinsiu, kad tai mano
Širdyje išaugus paslaptis.
Gyvenime, juk tu gerai žinai
Gyvenime,
Juk tu gerai žinai,
Kada susirenka vardai,
Kurių keliaudamas
Pasigendi,
Kuriuos tai atstumi,
Tai vėl šauki.
Kuriems atsiveri,
Kai jie šalia,
Kurie kelionėj,
Bet vis tiek drauge.
Kurių tau reikia
Laimėj ir džiaugsme,
Kad nenumirtų
Laimė vieniša.
Ir bėdoje, ir netekty
Susirenka vardai būry.
Seniai išėję,
Šiandien atrasti.
Tave mylėję,
Tavo mylimi,
Kentėję, džiaugęsi. Savi.
Tave suradę,
Tavo surasti
Ir tie, kurie
Kankino paslapčia,
Ir tie, kuriuos
Apglėbdavai nakčia.
Net tie, kurie lyg
Rakštis širdyje
Įsmigę styro
Skausmo kelyje.
Bet tu, gyvenime,
Žinai ir tai,
Kad ne visi šiandien
Susirenka vardai.
Nesusapnuoto sapno paslaptis
Paženklinta laike sava data,
Savu vardu ir savita lemtim
Aš nuolat ieškau, nesurasdama
Tik vieno sapno nemigo naktim
Gal nunešė jį vėjo genama
Į praeitį beslinkdama diena,
O gal likimo broliai siausdami
Jį paskandino vėtrų sūkury.
Išvaikščiojau pažįstamais keliais,
Nežinomuos keliuos sava tapau,
Naujus draugus jau vadinu vardais,
Prie kasdienybės jaukiai pritampu.
Tik štai karšta širdis belaukdama
Visus kelius išdegino sausra,
Juose basa ir alkana viltis -
NESUSAPNUOTO SAPNO PASLAPTIS..

2001 m. spalio 9 d., antradienis, 18:23:41

Poezijos puslapis VIZIJOS
Literatūrinis puslapis SKAITINIAI
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis