Miškas: Europoje ir Lietuvoje

Egzistuoja apie 800 miško apibrėžimų. Pagal vieną jų Londonas būtų mišku, nes jame 1076 km2 plote auga 8,4 mln. medžių, t.y. maždaug po 7800 medžių 1 km2.

Taip pat skaitykite Įšakniję istoriją...  

Miškas senojoje Europoje

Civilizacija ir urbanizacija po Europą plito iš pietų, iš Viduržemio jūros baseino, kur žmogus anksčiausiai privertė gamtą „pasislinkti“. Graikams ar romėnams persikėlus į miestus, bauginančiais miškais apaugusios šiauriau esančios teritorijos jų arealo kėlė ne tik kultūrinę priešpriešą, bet ir pagarbią baimę: esą ten, neįžengiamose giriose, gyvena be tik barbarai, nesuprantami, aukšti ir stiprūs miškų žmonės, bet ir nežinomos fantastinės būtybės. Štai Cezaris savo užrašuose apie galų karą mini, kad šiauriau Romos valdų esančiose tamsiausiose giriose gyvena vienaragiai ir neregėti žvėrys - ir šių teritorijų neįmanoma nukariauti, todėl jas tikriausiai derėtų tiesiog ignoruoti. Nežinia, ar tikėjo pats autorius vienaragiais ir miškų pabaisomis, tačiau jo vengimas žengti į žaliąją nežinomybę turėjo ir racionalumo, nes nei psichologiškai, nei kariškai „civilizuoti“ romėnų legionieriai nebuvo paruošti kautis gūdžiose pelkėtose šiaurės Hobitai giriose, ką įrodė triuškinantis trijų Romos legionų pralaimėjimas 9 metais Teutoburgo miške1). Miškingas germanų genčių gyvenamas teritorijas romėnai vadino Germania libera, tai yra laisvąja, nenukariauta germanų žeme, į kurią įžengti būdavo lengviau nei iš jos sugrįžti.

Romos istorikas Tacitas taip aprašo tarp germanų paplitusį miško ir šventųjų giraičių garbinimą: „Tam tikrą dieną visų giminingų kilčių atstovai susirenka šventame miške, kuriame jų protėviams buvo atvertos pranašystės ir kuriam jie nuo seniausių laikų jautė baugią pagarbą“. Taigi, senovės germanams miškas buvo ir religinio garbinimo objektas. Natūraliai susiformavusiose ar iškirstose laukymėse, dažniausiai palei upes, senosios bendruomenės steigdavo nedideles gyvenvietes, kurias iš visų pusių supo tankios ir gūdžios girios. Ne veltui vokiečių tautosakos tyrinėtojas ir pasakininkas Jacobas Grimmas2) teigė, kad miškas yra pats tikriausias vokiečių tautos lopšys. Miškas buvo didžiausias genties maitintojas, o jo masyvai stūksojo tarytum siena, sauganti vidinę bendruomenės laisvę ir ramybę nuo priešo. Germanai gimdavo miškų apsuptyje, gyvendavo, kaudavosi ir mirdavo. Visa tai be galo artima ir lietuvių protėviams, tačiau šįkart prieš juos stojo „civilizuotieji“ germanai, kadaise patys buvę girių vaikais.

Savaime suprantama, kad miško kultas glaudžiai susijęs su medžio garbinimu, o medis – universalus gyvybės, sveikatos, augimo ir harmonijos simbolis. Jis tarytum reprezentuoja pačią gamtą ir jos dėsnius. Tiek baltai, tiek slavai, tiek germanai ar keltai įsivaizduojamą pasaulio modelį ir žmogaus gyvenimą siejo su medžiu. Skandinavų pasaulio medis Igdrasilas, medinė saksų kolona Irminsulis, Būties medžio vaizdiniai baltų ir slavų ornamentikoje – visi šie vaizdiniai yra be galo giminiški, juos ne kartą nagrinėjo daugybė tyrinėtojų. Ko gero, visoje Europoje tikėta, kad iš medžių galima pranašauti, kad juose gyvena dvasios ir netgi dieviškos būtybės, aptinkama gausybė pasakojimų apie šventuosius ar kokiai konkrečiai dievybei priskiriamus medžius.

Anglų biotechnologai iš Mančesterio įrodė, kad iš mikroskopinių miško paklotės grybelių galima pagaminti (presuojant) tvirtus audinius.

Tačiau ne visuomet miškas laikytas palankiu žmogaus kaimynu: nepažįstami, ypač seni ir gūdūs miškai baugino žmogų. „Savi“ netoliese esantys miškeliai buvo laikomi mažiau pavojingais nei tolėliau esančios tamsios girios su stebuklingu fėjų, miškinių ir pelkių gyventojų pasauliu. Tikėta, kad senieji miškai saugo savo atsiminimus ir paslaptis, tai puikiai atspindi tiek europiečių tautosaka, tiek vėlesnė literatūra. Štai ir Dž. Tolkieno kūriniuose aprašytos stebuklingos ir pavojingos senosios girios, kuriose gyvena nežinia kas ir kuriose vienišas keliautojas susiduria su daug išbandymų. Jose atsitiktiniai užklydėliai toli gražu ne visuomet laukiami.

Viduramžiais Vakarų Europoje smarkiai auga miestai, daugėja kaimų, didėja dirbamos žemės poreikis. Kertami vis nauji girių masyvai, raunami kelmai, ištisos girios tampa privačia nuosavybe. Ir giria praranda sakralumą. Pakinta požiūris ir į girios gyventojus: senųjų dievybių jau nebėra, tačiau tautosakoje yra išlikę pasakojimų apie miškuose gyvenančias raganas, žiniuones, burtininkus, vilktakius, žmogėdras, žmogumi pasivertusius velnius. Čia galima sutikti plėšikų gaujas, pavienius nuo įstatymo besislapstančius nusikaltėlius ir kraugeriškus neįsivaizduojamo dydžio žvėris. Mišku dažnai gąsdino (o neretai ir tebegąsdina) pernelyg smalsius mažuosius neklaužadas. Tiesa, nors kai kur vis dar pasakojama apie miškuose gyvenančius geruosius plėšikus (pvz., apie Robiną Hudą), išmintingus atsiskyrėlius ir žmogui padedančias fėjas, tačiau iš esmės tarp miško ir urbanizuoto vakariečio atotrūkis didėja.

Palankesnis požiūris į girią, bent jau vokiškoje literatūrinėje tradicijoje, ima formuotis tautinio romantizmo laikotarpiu, kai nemažai autorių pradeda kelti etninės kilmės klausimus. Tačiau miškai ir girios tebebuvo sparčiai kertamos ir jų masyvai per palyginti trumpą laiką katastrofiškai sumažėjo. Riba tarp „pažangos pasaulio“ ir „naujųjų barbarų“ iš pradžių nusistovi ties vakarų slavų gentimis, o šioms priėmus krikštą – ties baltais.

Miškas Lietuvoje

Miškas baltams irgi buvo pagrindinis maisto (medžioklė, rinkimas), energijos (malkos), žaliavų (mediena statybai, sakai ir pan.) šaltinis. Gyventojų tankis buvo nedidelis, prekyba vyko dažniausiai upėmis, medienos žmogaus poreikiams turėjo būti per akis, tad didesnė žala žaliesiems plotams vargu ar galėjo būti padaryta. Ir dar buvo išlikęs tas girių sakralumo kultas, kurį jų kaimynai jau kadaise prarado. Baltai tebeturėjo šventas giraites, paslaptingus medžius ir su miškais susijusias dievybes; medžių paminėjimų gausu lietuvių liaudies dainose ir tautosakoje. Išvarta

Papročiai draudė miške užsiimti savavališka veikla, kirsti medžius, ir apskritai žengti į jas be jokio reikalo. Tai buvo dievams skirta apeigų vieta, o už šventvietės ramybės išniekinimą griežtai bausta. Būtent už tokią šventvagystę 997 m. galvos neteko prūsus krikštyti bandęs Adalbertas Prahiškis (Vaitiekus). O ir pakrikštyti vietos gyventojai medžius kirto nenoriai, reikalavo įrodymų, kad už tai jiems nieko nenutiks, o kai kada ir atvirai priešinosi. Aptinkami draudimai žmonėms burtis senosiose šventvietėse įrodo, kad liaudis dar ilgą laiką išpažino protėvių tikėjimus, tarp jų ir susijusius su girių sakralumu.

Neretai smarkiai sutirštinti „laukinės girių Lietuvos“ vaizdiniai įsitvirtino ir vėlesnėje lenkų literatūroje. Tiek Henrikas Sienkiewiczius, tiek Józefas Kraszewskis Lietuvą (įskaitant Žemaitiją) savo kūriniuose aprašo kaip neįžengiama ištisine giria apaugusį kraštą, kuriame žmonės gyvena tiesiog po medžiais, vilki kailiais ir yra veikiau panašūs į kito pasaulio miškinius nei į „normalius žmones“. Tiesa, abu jie nuolat pabrėžia pagarbą šiems „civilizacijos nesugadintiems“ narsiems kariams ir gėrisi unikaliu jų artumu gamtai, tačiau visiškai laukinio ir vos ne medžio žievėmis apsikarsčiusio lietuvio stereotipas ilgam įsitvirtina kaimynų sąmonėje. O juk palyginti ne taip seniai tokiais pat laukiniais lenkus įvardijo „civilizuotieji“ vokiečiai, o pastaruosius – romėnai.

Lietuvos kaip girių šalies vaizdinys gajus ir lietuvių literatūroje. „Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai“, – taip gimtąją šalį aprašė Maironis. Daugybė lietuvių autorių, neišskiriant konkretaus laikotarpio ar politinių pažiūrų, savo kūryboje nuolat pasitelkia miško, medžių temą, tuo tarsi paliudydami, kad miškas ir medžiai lietuvių pasaulėjautoje užėmė be galo svarbią vietą. Senasis Šimonių ąžuolas Ievos Simonaitytės kūrinyje, snaudžiantys tamsūs Maironio miškai, tautinis pasididžiavimas Stelmuže, Dionizo Poškos Baubliai, pačius seniausius laikus siekiantys tikėjimai medžių sąsaja su žmogaus lemtimi – visa tai yra gyvas mūsų krašto paveldas ir tarpusavyje, nors ir ne visada tiesiogiai, susiję vaizdiniai.

Miškas buvo svarbus ir 20 a. viduryje, kai Lietuvoje kilo ginkluotas pasipriešinimas sovietų okupacijai. Juk, kalbant vaizdžiai, tada, kaip ir prieš daugybę šimtmečių, girios vėl tapo mūsų krašto žmonių pasipriešinimo simboliu. Tai nebuvo nei bekraštės stepės, nei dykumos, nei kalnai, o pati gimčiausia terpė, kurioje kovojant lietuvių, kaip miško ir atokių vienkiemių žmonių, būdas atliko ne mažesnį vaidmenį nei mokėjimas kautis ir Laisvės troškimas. Kadaise Jacobas Grimmas mišką pavadino vokiečių tautos ir kultūros lopšiu, mano manymu, šis posakis dar labiau tinka lietuviams.

Kraštovaizdis ir psichologija

Kultūrų tyrinėtojai senokai pastebėjo, kad tautų ir visuomenių raidą lemia ne tik santykiai su kaimynais ar geografinė padėtis, bet galbūt ir tam tikras etninės psichologijos veiksnys, kuris formuojasi ilgus amžius, veikiamas klimato, vietos kraštovaizdžio ir pan. Šiuos klausimus yra ir Osvaldas Špengleris.

Europos istorija rodo, kad reikšmingesni civilizacijos pasiekimai anksčiausiai gimsta priejūriuose, o aukšti kalnai ir gūdžios girios izoliuoja ir konservuoja visuomenes. Žinoma, negalima atmesti ir nutolimo nuo civilizacijos sklaidos židinių reikšmės.

Bekraščių stepių žmonės atviresni, nėra itin pastovūs ir mažiau prisirišę prie konkrečios vietos, jūrinių sričių gyventojai ryžtingesni santykiuose su kaimynais, mobilesni, istoriškai sėkmingiau plėtojo prekybą, o laivyba ir nuolatinė kova su jūra vertė daryti pažangą. Kalnuose dažnai susiformuodavo gana izoliuotos griežtos ir konservatyvios patriarchalinės, netgi klaninės visuomenės, o miškų zonos gyventojai yra gana sėslūs, prisirišę prie savo vietos ir žemės, dažnai kuriantys savo gyvenimą ten, kur gimė ir augo. Čia iškart būtina pasakyti, kad ir miškų zonos žmonės gali organizuotis į galingą valstybę, pulti kaimynus ir kurti imperijas tuo atveju, jei vieną veiksnių nustelbia kitos tarpusavyje susipynusios priežastys (geopolitinės, religinės, istorinės ir pan.).

Miškų zonos žmogui būdingas tam tikras individualumas, tačiau, priklausomai nuo laikotarpio, bendrasis mentalitetas gali kisti. Štai senuosiuose šaltiniuose aptinkama užuominų, kad germanas statosi namą atokiau nuo kaimyno (dažnai artimo giminaičio), nes itin artima kaimynystė jam nepakenčiama. Kita vertus, amžiams bėgant vokiečiai tapo miestiečių tauta: sėkmingai kūrėsi Vokietijos ir užsienio miestuose, vertėsi amatais, plėtojo verslą ir prekybą, tapo labai bendruomeniški ir organizuoti. Taip „girių žmonių“ mentalitetas palaipsniui virto „miesčionių“ mentalitetu. Tasai tapsmas „miestų tauta“ maždaug nuo XX a. pradžios palietė ir lietuvius, nors kiekvienam puikiai pažįstamas posakis „antra karta nuo žagrės“. Nenuostabu, juk dar XIX a. pabaigoje net lietuviškiausiuose kraštuose lietuviai sudarė nedidelę miestų gyventojų dalį ir visuomet buvo susiję su kaimo vietove, žeme, taip pat su mišku. Kaimietis konservatyvesnis ir atsargesnis, naujoves priima nenoriai ir mieliau lieka prie seno. Jis labiau susigyvenęs su aplinka, turi savo mažą ir mielą tėviškę, retai veliasi į klausimus, kurie tiesiogiai neliečia jo paties ar jo aplinkos. Galbūt tuo galima paaiškinti tradicinį lietuvių mentalitetą, prisirišimą prie savo žemės, pagarbą gamtai? Taip, nori ar nenori, pasaulis globalėja, jaunimas keliasi į miestus ar palieka savo kraštą, tačiau kiekviename lietuviškame kaime (ir netgi neretai mieste) dar galima išvysti tų, kuriems būdingos visos senosios lietuvių vertybės, įprastos veikiau kaimo vietovėje nei miesto šurmulyje.

Miško simbolis

Miškas – tai vieta, kur auga daug medžių, o medis simboliškai siejamas su vaisinga jėga, stiebimusi į šviesą, iš žemės gelmių į dangų kylančia varomąja gamtos energija. Atrodytų, kad jeigu atskiras medis turi tiek daug teigiamų simbolinių savybių, tai ir pats miškas turėtų būti apipintas tik teigiamais vaizdiniais. Tačiau ne viskas taip paprasta…

Miško simboliką galima pavadinti daugialype. Viena vertus, tai saulės spindulių nutviekstos jaukios laukymės ir Išvarta gaivaus oro sklidini pušynėliai, kita vertus – tamsios ir pelkėtos girios, kuriose pro senus didžiulius medžius neprasiskverbia joks šviesos spindulėlis, lengva paklysti ir galutinai nusivaryti nuo kojų. Tokias skirtingas emocijas miškas turėjo kelti ir mūsų protėviams.

Simbolikoje miškas siejamas su tam tikra nežinia, klaidžiojimais ir ieškojimais. Pasakų herojus dažnai klaidžioja miškais, kol atranda, ko jam reikia. Miškas – tai išbandymas tamsa ir painumu, ilgų ir sunkių paieškų simbolis.

Europos tautų folklore giriose dažnai gyvena stebuklingomis savybėmis pasižymintys atsiskyrėliai ir išminčiai, kuriems įprastas žmonių pasaulis atrodo per daug atgrasus, triukšmingas ir tuščias. Šiuo atveju miškas simbolizuoja gyvenimą savyje ir su pačiu savimi, taip pat nusileidimą į slapčiausias sielos ir išminties gelmes.

Tamsi giria – išvarytųjų ir visuomenės atstumtųjų vieta, kurioje saugumą ir prieglobstį randa tie, kas dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali laisvai pasirodyti visuomenėje. Taigi, tam tikrais atvejais miškas gali simbolizuoti prieglobstį ir globą.

Miškas taip pat siejamas su pavojumi. Juk ten gyvena laukiniai žvėrys, neradus kelio galima mirtinai sušalti, pasakos perspėja apie kitus galimus girių nemalonumus (raganas, žmogėdras, galvažudžių gaujas). Pagaliau miškas – tai visiškai kitas pasaulis, kur lokiai gyvena pirkiose, gerieji ir kilnieji plėšikai kuria teisingesnes visuomenes, o stebuklingose pievose girių viduryje siaučia gerosios fėjos.

Posakis „klaidžioti miške“ reiškia ieškoti to, ko nežinai, o jeigu ir žinai, tai kamuoja nežinia, kuria kryptimi keliauti. „Tamsus miškas“ reiškia situacijos painumą, pasimetimą, neaiškumą. Yra ir daugybė kitų su mišku susijusių lietuviškų posakių bei patarlių, o jei prie jų pridėtume kitų tautų posakius, tai susidarytų išties įspūdingas lobynas.

Miškas buvo nuolatinis žmogaus kaimynas nuo pat žmonijos atsiradimo. Maža to, visų mūsų protėviai tūkstantmečiais gyveno miško suformuotame kraštovaizdyje, veikiami jo simbolių ir paslapčių. Simboliškai miškas gali būti geras ir blogas, svetingas ir atšiaurus, padėti kažką atrasti arba galutinai pražudyti, tačiau juk simboliai gimsta žmogaus galvoje…

Augalai Žemėje atsirado maždaug prieš 2 mlrd. m. ir ilgą laiką viešpatavo vieni – ankstyviausios gyvūnų fosilijos tėra 665 mln. m. amžiaus. Ir augalų evoliucija rodo, tarsi juos kažkas valdo ar kontroliuoja, tarsi augalai būtų protingi.

Atrodo, kad tai suvokė ir žmonės žiloje senovėje, pvz., keltų žyniai druidai. Pasakojama, kad jie mokėjo kalbėtis su augalais, kuriuos laikė gyvomis būtybėmis, kurių visuma sudarė aukštesniąją sąmonę. Ir aplamai, žmonės savo sielą gavo iš medžių. Jie žmones skirstė į kilusius iš augalų ir kilusius iš gyvūnų. Druidai garbino Gyvybės arba Pasaulio medį. Ir tie, kuriems gyvybę įkvėpė Pasaulio medis, yra geraširdžiai, taikūs ir mylintys gamtą , o kiti – kietaširdžiai, apsukrūs ir siekiantys techninės pažangos.

Pasaulio medžio simbolis sutinkamas daugelyje tautų. Dažnai tai ąžuolas. O skandinavų mitologijoje juo yra milžiniškas uosis Igdrasilas, atspindintis mitą apie Odiną, kai šis, perdurtas ieties, 9 d. kabojo ant šio medžio. Po to jis nukeliavo į aukštutinį pasaulį, Asgardą. Ir šiaip Odinas vaizduojamas neįprastai – pakabintas galva žemyn. Bet juk Pasaulio medis taip ir auga – šaknimis į viršų.

Neseni tyrimai parodė, kad augalai iš tikro gali mąstyti ir gana nemažu atstumu perduoti informaciją. JAV mikrobiologas Cleve Backster’is3), ilgą laiką konsultavęs policiją kaip reikia dirbti su melo detektoriumi, kartą netyčia prijungė aparatą prie vazone augančio augalo – ir nustebo, kad augalas prašė jį palaistyti. Tai padarius, poligrafas parodė teigiamas augalo emocijas. Tada C. Backster’is imitavo pavojaus situaciją, atseit, ketindamas sudeginti augalo lapus – ir poligrafas iškart parodė nerimą. Padėjus greta indą su verdančiu vandeniu, į kurį buvo mėtomos krevetės, grafikas rodė išgyvenimą. Augalas sureagavo ir į asistento nuo kito augalo nuplėštus kelis lapelius – ir sunerimdavo, vos asistentas įžengdavo į kambarį. Tokia reakcija buvo ir augalų, prie kurių asistentas net nebuvo prisllietęs.

Ir vos žmogus su kirviu įžengia į mišką, akimirksniu apie tai sužino visas miškas, ir įjungia visus prieinamus apsaugos mechanizmus. Būna, žmogui staiga ima skaudėti nugarą ar galvą, jis nežinia kodėl suklumpa, iš kažkur užpuola įkyrių mašalų būrys, pasklinda nuodingi kvapai, netikėtai išlenda gyvatė ir pan.

Tai įkvėpė daugelio šalių mokslininkus. Japonai sukūrė prietaisą, galintį perteikti įvairias augalų reakcijas. Šis rodė, pvz., kad kaktusas reaguoja į tai, ką jam sako. Pasirodo, kad augalai turi smegenų analogą, esantį šaknyse, siunčiantį signalus visam augalui. Ir pastebėta, kad gamtinės stichijos labiausia niokoja tas vietas, kur itin gausiai kertami miškai. Tarsi pati gamta keršytų žmogui už jo nedorus darbus.

Janas Baldwinas4) nustatė, kad augalai informaciją perduoda keisdamiesi cheminėmis medžiagomis. Jie sugeba kolektyviai gintis nuo pavojų, pvz., prieš vabzdžius masiškai išskiria kartų skystį, veikiantį kaip signalas aplinkiniams.


1) Mūšis Teutoburgo miške - mūšis 9 m. tarp germanų ir romėnų, kai romėnai žygiavo per pelkėtą Teutoborgo girią, esančią Veserio aukštikalnėse Žemutinėje Saksonijoje ir Šiaurinėje Reino-Vestfalijoje. Visi 3 romėnų legionai buvo sunaikinti, o jų vadas Kvintilijus Varas žuvo. Po mūšio Vokietijos žemės išsilaisvino iš Romos priklausomybės.

2) Jakobas Grimas (Jacob Ludwig Carl Grimm, 1785-1863) – vokiečių kalbininkas, mitologas ir teisininkas, vienas iš brolių Grimų (kitas Vilhelmas), „Grimų pasakų“ (1812) redaktorius. Atrado Grimo dėsnį apie priebalsių pasikeltimą proto-vokiečių kalboje. Su broliu Voilhelmu rengė etimologinį „Vokiečių žodyną“ (pirmi tomai išleisti 1854 m., tačiau veikalas liko neužbaigtas; tęsiama ir pildoma iki šiol) ir parašė „Vokiečių mitologiją“ (1835).

3) Klivas Baksteris (Grover Cleveland "Cleve" Backster Jr., 1924-2013) – CŽV poligrafologas, sukūręs (nepripažintą, tačiau plačiai paskleistą medijoje) augalų percepcijos teoriją. Knygoje „Pirminė percepcija“ () aprašė savo 36 m. vykdytus bandymus. Pirmąjį bandymą, panaudodamas poligrafą („melo detektorių“), su dracena atliko 1966 m. Anot jo, poligrafas užrašė augalų reakcijas, analogiškas žmogaus reakcijoms. Jis padarė išvadą, kad augalai reaguoja į emocinę žmogaus būklę, jo ketinimus ir veiksmus, gyvūnų ir augalų žūtį ir pan. Jis net teigė, kad augalai gali „perimti“ žmonių mintis. Rusijoje šią hipotezę palaikė V. Puškinas.

4) Janas Baldvinas (Ian Thomas Baldwin, g. 1958 m.) – amerikiečių ekologas. Jo moksliniai darbai siekia suprasti, kas padeda augalams išgyventi. Tam jis sukūrė molekulines priemones tabakui (Nicotiana attenuata).

Poezija ir skaitiniai
Filosofijos sritis
NSO svetainė
Vartiklis