Kodėl kovo 8-oji?

Kodėl “Tarptautinė moters diena” švenčiama būtent kovo 8-ąją? Nelengva rasti tokios datos ištakas...

Viena aišku, kad ši šventė artima su prie Internacionalo prisišliejusiais asmenimis. Ir tasai Internacionalas kaip reta buvo labai etniškai mononacionalinis. Būtent išeiviai iš judėjų tarpo pakėlė pasaulį kovai su „išnaudotojų pasauliu“ ir kvietė jį „sugriauti iki pamatų“.

Ir tada pasirodo, kad kovo 8-ąją pagarbinama tik viena moteris – biblinė Estera, „Esteros knygos“ herojė, kurios dėka judėjai sunaikino per 75 tūkst. baltųjų persų kartu su jų žmonomis ir vaikais. Kitaip sakant tai baltųjų persų genocido diena, kai genocidas atliktas panaudojus naują ginklą – „judėjų nuotakų institutą“!

Esterai skirta kasmetinė linksma Purimo šventė, švenčiama pereinant iš žiemos į pavasarį (judėjai laikosi mėnulio kalendoriaus, tad saulės kalendoriaus atžvilgiu toji data šokuoja – o ji švenčiama adaro mėnesio 14-ąją). Tad gali būti, kad Tarptautinės moters dienos nustatymo metais Purimo šventė buvo būtent kovo 8-ąją.

Adaro mėnuo aplamai žydams yra linksmybių mėnuo. Kodėl taip yra. Štai kas rašoma 7-me skyriuje:

Taigi karalius ir Amanas nuėjo pietauti su karaliene Estera. Antrą dieną, puotos metu geriant vyną, karalius klausė Esterą:
- Ko tu nori, karaliene Estera? Tai bus tau suteikta! Ko tu prašai? Nors pusė karalystės būtų, tai bus įvykdyta!
Atsakydama karalienė Estera jam tarė:
- Jeigu radau malonės tavo akyse, karaliau, ir jeigu patinka karaliui, tebūna man suteikta mano gyvastis, toks yra mano noras, ir gyvastis mano tautos, toks yra mano prašymas. Mano tauta ir aš esame parduoti kaip vergai ir vergės, aš būčiau tylėjusi. Betgi mūsų priešas negalėtų atitaisyti žalos, padarytos karaliui mūsų žūtimi. - Kas jis? – sušuko karalius Artakserksas karalienei Esterai, - kur yra tas, kuris išdrįso tai daryti?
- Priešas ir engėjas yra šis nedorėlis Amanas! – atsakė Estera.
Haman and Esther, 1880

Aišku, kad „nedorėlis“ Amanas buvo nubaustas, tačiau reiktų paaiškinti keletą momentų. Estera tapo persų karaliene, o tai jau reikštų, kad ji nebuvo verge, - nes antikos laikais jokia vergė negalėjo tapti karaliene, kad ir kokias grožybes turėtų. O tai, kad ji žydė, nežino net jos vyras Artakserksas, kaip ir to, kad Madokėjus – tikras Esteros dėdė, kuris ir sumąstė ją padaryti persų karaliene, o kartu ir gauti valdžią šalyje. Žydų nuotakų institutas plačiau naudojamas. Ir Amanas, įtakingas persų valdininkas, matyt, atskleidė Mardokėjaus sąmokslą ir ruošėsi jį nubausti. To patvirtinimu yra tai, kad jį pakorė ant to paties medžio. Ant kurio jis ketino pakarti Mardokėjų. Amanas ir jo 10 sūnų buvo nubausta, o jo turtas atiteko Esterai. O juk nebuvo nubaustas ar nužudytas nė vienas judėjas! O Amano pakvietimas į puotą, buvo Esteros pinklės.

Ir tada Estera prašo atšaukti Amano parašytus įsakymus, išleidžiant naują įsaką. Ir keista, kad Artakserksas leidžia Esterai su Mardokėjumi parašyti jo vardu viską, ką tiedu nori. Ir ką jie rašo?

Tais laiškais karalius leido žydams visur kiekviename mieste burtis ir gintis savo gyvastį, būtent: visose Artakserkso valdose NAIKINTI, ŽUDYTI ir SUNAIKINTI bet kokias priešiškus STIPRIUS tautoje ar srityje kartu su moterimis bei vaikais ir plėšti jų nuosavybę. (Es 9:11).

Ir vėl - žudyti ne tuos, kurie puola judėjų namus, o stiprius tautoje. Taigi, žydai ima keršyti už dar neįvykusius pogromus – ir keršyti žiauriai. Ir nustatytą dieną žydų sukilimas prasidėjo:

Žydai tad nugalėjo savo priešus kalaviju, juos žudydami ir naikindami. Su savo priešais jie elgėsi, kaip norėjo (Es 9:5).

Ir per dvi dienas buvo išžudyta daugybė tūkstančių žmonių. O kiek žuvo žydų? Apie tai neminima, nes iš tikro jokių jų pogromų nebuvo. Ir visų pirma buvo žudomi „stiprieji“, daugiausia aristokratai, ir jie buvo baltieji žmonės. Tuo tarpu didžiąją Persijos gyventojų dalį sudarė pilkoji rasė, kuri jokios grėsmės judėjams nekėlė.

Iš kitos pusės – tokioms žudynėms surengti reikėjo didelio kiekio ginklų ir mokančių jais naudotis. Juk daugelis STIPRIŲJŲ buvo gerai apsiginklavę ir lengvai nenugalimi. Tai rodo, kad tam įvykiui buvo gerai ir ilgai ruožtasi.

Įvykių aprašymas rodo, kad perversmas buvo faktiškai parengtas ir Amano veiksmai tik privertė judėjus imti veikti anksčiau numatyto laiko ir panaudoti savo pagrindinį „ginklą“ – karalienę Esterą.

Tačiau įdomiausia, kad judėjai privalėjo SUNAIKINTI tik STIPRIUOSIUS ŽMONES, ir 75 tūkst. sunaikintųjų buvo baltieji persai – slavų-arijų palikuonys, sukūrę Persijos imperiją.

Poezija ir skaitiniai
Filosofijos sritis
Vartiklio naujienos
NSO svetainė